تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش از 16 راس گاو هلشتاین (8 راس زایش اول و 8 راس زایش دوم به بالا) با میانگین روزهای شیردهی 30±60 روز و میانگین تولید شیر 3 ± 33 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با اندازه گیری‌های تکرار شده استفاده شد. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک یک زایش و دو زایش به بالا و به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی اول شامل جیره پایه(حدود60% کنسانتره و 40% علوفه) بدون ماده افزودنی(گروه شاهد) جیره آزمایشی دوم شامل جیره پایه به همراه 335 میلی گرم موننسین در روز، جیره آزمایشی سوم شامل جیره پایه به همراه400 میلی لیتر پروپیلن‌گلیکول در روز و جیره آزمایشی چهارم شامل جیره پایه به همراه 335 میلی گرم موننسین و 400 میلی لیتر پروپیلن‌گلیکول در روز به صورت مخلوط با خوراک بود. طول دوره آزمایش70 روز بود که 7 روز اول آن جهت عادت دهی گاوها اختصاص داده شد و تولید و ترکیبات شیر و برخی از فراسنجه های خونی از قبیل گلوکز، انسولین، تری گلسیرید، کلسیم و فسفر خون اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با وجود اینکه ماده خشک مصرفی در همه جیره ها نسبت به جیره شاهد کمتر بود، ولی اختلاف معنی داری بین جیره ها وجود نداشت. گاوهای تغذیه شده با جیره سوم نسبت به جیره شاهد شیر بیشتری تولید کردند (05/0P<). ترکیبات شیر گاوها از قبیل چربی، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی ، کل مواد جامد در بین جیره های متفاوت اختلاف معنی داری وجود نداشت. گاوهای جیره آزمایشی چهارم غلظت گلوکز و انسولین خون بالاتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند (05/0P<). همچنین کاهش معنی داری در غلظت تری‌گلسیرید خون این گروه از دام ها مشاهده شد (05/0P<). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه پروپیلن گلیکول می تواند موجب بهبود تولید شیر گاوها در اوایل دوره شیردهی شود و تغذیه توام موننسین و پروپیلن گلیکول سطح گلوکز و انسولین خون گاوها را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Monensin and Propylene Glycol on Milk Production, Milk Composition and some Blood Metabolites in Holstein Lactating Cows

نویسندگان [English]

  • heshmat-o-lah bahrami yekdangi
  • kamran rezayazdi
  • mehdi dehghan banadaki
  • ardeshir nejati javaremi
چکیده [English]

The effects of Monesin and propylene glycol on feed intake, milk production, and composition as well as some blood metabolites of 16 primiparous and multiparous Holstein lactating cows (60±30 Days In Milk (DIM), milk production of 33±3 Kg/day) were evaluated. Cows were experimentally in a arranged in a randomized complete block design of: 4 feeding treatments, and 2 blocks of either primiparous or multiparous. They were fed a balanced total mixed ration of 60% concentrate and 40% forages (with or without additives). Cows in group I were fed Total Ixed Ration (TMR) with no additives (control). Cows in group ? were fed TMR with 335 mg/head/day Monensin. Cows in group ? were fed TMR with 400 ml/head/day of propylene glycol, and finally cows in group IV were fed TMR with 335 mg/head/day of monensin and 400 ml/head/day of propylene glycol. Daily milk yield, milk composition and some blood metabolites were recorded. Data were analyzed using mixed models for repeated measurements. The experimental treatments did not affect either feed intake or milk composition, but propylene glycol caused significant increase in cows' milk yield (P<0.05). Monensin along with propylene glycol significantly increased concentrations of plasma glucose and insulin (P<0.05). Plasma triglyceride was lower in monensin with propylene glycol treated¬ cows (P<0.05). This treatment had not significantly affected the concentration of plasma calcium and phosphorus (P>0.05). Based upon the results of the present study propylene glycol can improve milk production of cows in their early lactation stage and monensin together with propylene glycol improves the concentration of glucose and insulin, in the plasma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein
  • Milk composition.
  • Milk production
  • monensin
  • Propylene glycol