نویسندگان

چکیده

برنامه ریزی خطی روشی مفید و پر کاربرد در جیره نویسی بر اساس حداقل هزینه می‌باشد اما حداقل هزینه همیشه با حداکثر سود یکسان نمی باشد. برنامه‌ریزی غیرخطی قادر خواهد بود جیره‌هایی براساس حداکثر سود را تنظیم کند. هدف از این تحقیق ارائه روش جیره نویسی نوینی بود که به جای حداقل نمودن هزینه جیره، جیره‌ای تنظیم شود که حداکثر سود را مد نظر قرار دهد. این آزمایش روی 400 قطعه جوجه گوشتی در دوره رشد صورت گرفت. جیره دوره آغازین برای تمام گروه‌های آزمایشی یکسان بود. جیره‌های آزمایشی شامل 5 سطح مختلف تراکم مواد مغذی بود به طوری که نسبت مواد مغذی ضروری به انرژی ثابت در نظر گرفته شد. در این آزمایش، افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار گرفتند (01/0p<). برنامه کامپیوتری ساخته شد به طوری که قادر بود به روشی پویا، جیره‌هایی بر اساس حداکثر سود را فرموله و عملکرد دوره رشد را پیش بینی کند. پیش بینی‌ها بر اساس این روش جیره نویسی نشان داد، با کاهش قیمت خرید مرغ زنده در کشتارگاه و یا افزایش قیمت نهاده‌های مصرفی خوراک (به جز ذرت)، جیره هایی با تراکم پایین مواد مغذی صرفه اقتصادی بیشتری دارند و در صورتی که قیمت مرغ زنده در کشتارگاه افزایش یابد و یا قیمت نهاده‌های مصرفی (به جز ذرت) در جیره جوجه‌های گوشتی کاهش پیدا کند، آنگاه جیره‌هایی با تراکم بالایی از مواد مغذی می‌تواند بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی می‌تواند به عنوان روشی کارا جهت جیره‌نویسی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of Nonlinear Programming in Diet Formulation Based on Maximum Profit in Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • alireza safamehr
  • abolfazl bashiri
  • masoud mostashari
  • mehrnoosh mirzaii

چکیده [English]

Linear Programming is a helpful and applied method for diet formulation based on minimum cost, but the minimum cost does not always mean maximum profit. This study was carried out to introduce a new diet formulation method based upon maximum profit to be replaced for minimum cost method. A total of 400 one-day-old broiler chicks (Ross 308) were employed in the study. All broilers were fed similar diets in the starter period. The experimental diet contained five nutrient density levels, but with nutrient to energy ratio being kept constant. Weight gain (P<0.01) and feed consumption (P<0.01) were significantly affected by the experimental diet. Software was designed in a way able to formulate diets based on maximum profit in a dynamic manner, and as well to predict the performance during the growth period. The predicting with this method showed that by decrease of broiler price in slaughterhouse or increase in cost of ingredients (except corn), diets of low nutritional value get more economical and if broiler price in slaughterhouses increase or ingredients' cost (except corn) decrease, high nutritional value diets yeild the greatest economical productivity. The results of this study indicate that diet formulation based on maximum profit method by using nonlinear programming could be effectively used in broiler diet formulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Diet formulation
  • Maximum profit
  • Nonlinear programming.
  • Nutrient density