اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 187138 راس گاو، شامل رکوردهای تصحیح شده بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش در روز و رکوردهای واقعی (بدون اثر تصحیح)، جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در سالهای 1370 تا 1385 استفاده گردید. برای در نظر گرفتن روابط خویشاوندی بین حیوانات از شجره شامل 288032 حیوان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رکوردهای دوره اول شیردهی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده با الگوریتم میانگین اطلاعات (AIREML) انجام گردید. وراثت‌پذیری مقدار تولید شیر در مدل تک صفتی، تصحیح شده بر اساس 305 روز شیردهی 24/0 و بدون اثر تصحیح 23/0 برآورد شد. همبستگی رتبه‌ای حیوانات بین دو روش مذکور برای کل حیوانات، حیوانات ماده و حیوانات نر به ترتیب 977/0، 975/0 و 987/0 بوده و همچنین همبستگی رتبه‌ای بین 100، 200، 1000 و 2000 حیوان برتر از نظر تولید شیر به ترتیب 500/0، 377/0، 491/0 و 529/0 بود. به طور کلی به نظر می‌رسد که انجام تصحیح رکوردهای تولید شیر باعث سوق ارزش اصلاحی برآورد شده به سمت میانگین شده و همچنین با عث انتخاب حیوانات با ارزش اصلاحی متوسط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adjustment for Production Trait Records on Estimation of Variance Components and Genetic Evaluation in Iranian Holstein Cattle

نویسندگان [English]

  • bakhtiyar amini
  • mohammad moradi shahr babak
  • ardeshir nejati javaremi
  • mohammad bagher sayad nejad
چکیده [English]

Adjusted milk yield for 305 days and two milking times along with actual first lactation records of 187138 Holstein cows were used to find out the effect of record adjustment on variance components estimation and on genetic evaluation. Records had been gathered by the Animal Breeding Center of Iran during years 1991 to 2006. The pedigree file included 288032 animals. A single animal model with Average Information Restricted Maximum Likelihood (AIREML) was employed for data analysis. Milk yield heritability was estimated as 0.24 and 0.23 for adjusted and actual records, respectively. The rank correlations of 0.977, 0.975, and 0.987 were estimated for all, female, and male animals respectively based on the estimated breeding values of adjusted and non-adjusted records. The rank correlations among the 100, 200, 1000, and 2000 top animals were 0.500, 0.377, 0.491, and 0.529 respectively. In general, it could be concluded that adjustment of records tends to incline the breeding value of animals toward the population mean, leading to selection of animals of average breeding value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment factor
  • Genetic evaluation
  • Holstein cattle
  • Milk yield.
  • Variance component