نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه‌سازی برنامه‌های مختلف آزمون نتاج متناسب با شرایط جامعه گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در برنامه های شبیه‌سازی شده شدت انتخاب در گاوهای نر از طریق افزایش نسبتی از جمعیت گاوهای ماده که به گاوهای نر تحت آزمون اختصاص می‌یافتند، افزایش یافت اما صحت انتخاب در این برنامه‌ها به دلیل ثابت بودن تعداد دختر به ازای هر گاو نر تحت آزمون ثابت بود. صفت مورد بررسی تولید شیر یک دوره شیردهی بود. کارایی اقتصادی (نسبت درآمد به هزینه) برنامه‌های آزمون نتاج شبیه‌سازی شده با افزایش تعداد گاوهای نر تحت آزمون با نرخ نزولی افزایش یافت تا به حداکثر خود یعنی 0679/6 در ازای 29 گاو نر تحت آزمون رسید. نتایج نشان داد، حداکثر رشد ژنتیکی در واحد نسل هنگامی که 29 راس گاو نر تحت آزمون نتاج قرار می‌گیرند حاصل می شود و برابر با 7683/430 کیلوگرم بود و بیشترین درآمد سالیانه به ازای کل جمعیت در یک افق زمانی 32 ساله بوسیله آزمون نتاج 99 راس گاو نر بدست می آید که برابر با 21924417479 ریال بود. هزینه برنامه های آزمون نتاج با افزایش تعداد گاوهای نر تحت آزمون به صورت خطی افزایش یافت به طوریکه این افزایش هزینه به ازای هر گاو نر تحت آزمون برابر با 51984332 ریال بود. بنابراین برنامه‌ای که بیشترین رشد ژنتیکی در واحد نسل و یا درآمد را داشته باشد لزوماً بیشترین کارایی اقتصادی را ندارد. همچنین حساسیت کارایی اقتصادی و تعداد گاو نر تحت آزمون برنامه بهینه در ازای 20 درصد نوسان در سطح پارامترهای اقتصادی بررسی شد. کارایی اقتصادی برنامه آزمون نتاج بهینه، بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر نرخ تنزیل و ضریب اقتصادی تولید شیر و تعداد گاو نر تحت آزمون در برنامه بهینه، بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش 20 درصدی نرخ تنزیل داشت. این درحالی بود که افزایش20 درصدی هزینه خرید و نگه‌داری گاو نر و همچنین نوسان 20 درصدی هزینه ذخیره سازی اسپرم، قیمت فروش گاو نر حذفی و ضریب اقتصادی تولید شیر اثری بر تغییر تعداد گاو نر تحت آزمون در برنامه بهینه نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of Progeny Testing Programs for Iranian Holstein Dairy Cattle

نویسندگان [English]

  • saeed shadpoor
  • abdolahad shadparvar
  • naghmeh ayooghi

چکیده [English]

A deterministic model was employed to simulate various progeny testing programs compatible with the conditions of Holstein dairy cattle population in Iran. In simulated programs, the selection intensity of bulls was increased by increasing the ratio of cow population in mate with young bulls. Selection accuracy in the programs was fixed because of the fixed progeny group. Economic efficiency (the ratio of return to cost) increased with a decline in the increase in the number of young bulls reaching to its maximum value of 6.07 by 29 young bulls. Genetic gain per generation and return of progeny testing programs increased by increase in the number of young bulls, until their maximum values reached. The maximum genetic gain values were 430.7683 Kg, and 21924417479 Rials, with 29 and 99 young bulls, respectively. The cost of program increased linearly with a value of 51984332 Rials per bull. As a consequence, the program with maximum genetic gain per generation or return would not necessarily maximize the economic efficiency. Sensitivity of economic efficiency and number of young bulls of optimized programs were investigated through a 20% fluctuation in economic parameters. As a result, economic efficiency of optimized program had the most sensitivity at 20% increase in discount rate and as well the economic value of milk production, and number of young bulls in the optimized program showed the most sensitivity to the 20% increase in discount rate. No change in the number of young bulls in the optimized program was observed through an incease of 20% in bull price, bull survival rate, semen storage costs, price of culled sires and economic value of milk production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic efficiency
  • genetic gain
  • Iranian holstein.
  • optimization
  • Progeny test program