بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro

علیرضا شیبک؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 317-325

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29339

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز انجام شد. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل: 1- ساقه و برگ درخت موز بصورت تازه ( تیمار شاهد)،2- سیلوی ساقه و برگ درخت موز، 3- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 15 درصد خرمای وازده، 4- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 5 درصد کاه گندم و 5- سیلوی ...  بیشتر