ارزیابی افت هم‌خونی برای صفات رشد در نشخوارکنندگان کوچک: یک مطالعه فراتحلیلی

بلال بهرامی؛ محمد رزم کبیر؛ پیمان محمودی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 231-241

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.293674.653759

چکیده
  آمیزش خویشاوندی به دلیل اثرات نامطلوبی که بر صفات اقتصادی و کاهش عملکرد دام می‌گذارد، همواره بعنوان یک چالش در اصلاح دام مطرح بوده است. کنترل آمیزش خویشاوندی در یک سطح مناسب برای بهبود پاسخ به انتخاب بسیار مهم است. مقادیر گزارش‌شده برای میزان افت ناشی از هم‌خونی در جمعیت‌های مختلف نشخوارکنندگان کوچک متفاوت بوده است. پژوهش کنونی ...  بیشتر