تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس

فریما علی اکبری؛ سید امیر حسین مهدوی؛ حمیدرضا رحمانی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 63-71

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254034.653624

چکیده
  این بررسی به‌­منظور ارزیابی ویژگی‌های ایمنی (ایمونو)شیمیایی و نیز تأثیر مهارکنندگی پودر پادتن (آنتی­بادی) اختصاصی و غیراختصاصی زردۀ ‌­تخم­مرغ بر رشد باکتری استافیلوکوکوس­اورئوس، به‌عنوان یکی از مهم­ترین سروتیپ­های استافیلوکوکوس بیماری­زای انسانی و دامی در شرایط برون‌تنی انجام شد. این آزمایش با بهره‌گیری از شانزده ...  بیشتر