1. تأثیر تغذیة منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های پرواری نر هلشتاین

شاهپور خیرآبادی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-37

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.200496.653421

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف چربی و انواع مکمل‌های­ آن به‌جای منابع نشاسته­ای جیره بر عملکرد رشد، تخمیر شکمبه­ای و شاخص­های خونی در تغذیة گوساله­های نر پرواری هلشتاین بود. در این آزمایش 28 رأس گوسالة نر پرواری هلشتاین  Kg BW)9/31±274) در قالب طرح کامل تصادفی به مدت صد روز با چهار جیرة غذایی (1- سطح بالای چربی ...  بیشتر