تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.133536.653366

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی عصارۀ اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل در تغذیۀ زنبور­عسل و تأثیر آن بر سامانة ایمنی از جمله سنجش شمار هموسیت­ها و آنزیم فنل اکسیداز بر پایۀ آزمایش صحرایی در بهار و تابستان 1393 به مدت چهار ماه انجام شد. شمار 28 کلنی همسان‌سازی شده به‌طور تصادفی به چهار تیمار و هفت تکرار تقسیم شدند، تیمار­ها عبارت بودند از: ...  بیشتر

تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

مسعود ادیب مرادی؛ مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ کرامت نوری جلیانی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.53778

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه ...  بیشتر