بررسی میزان آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ‌های شهرستان ارومیه

محمدرضا زینالی؛ فرناز ملکی فرد؛ آلاله رخشانپور؛ محمد یخچالی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 253-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.329716.653845

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی سگ‌های شهرستان ارومیه به عفونت مزمن حاصل از تک یاخته‌ای هپاتوزئون کنیس بود. در طی سالهای 1397-1398، نمونه‌های خون اخذ شده از سگ‌های شهرستان به وسیله روش‌های ریزبینی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تاثیر سن، جنس، نوع زندگی و آلودگی به کنه به‌عنوان عوامل خطر در میزان ابتلا به بیماری، مورد ...  بیشتر