بررسی میزان آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ‌های شهرستان ارومیه

محمدرضا زینالی؛ فرناز ملکی فرد؛ آلاله رخشانپور؛ محمد یخچالی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 253-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.329716.653845

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی سگ‌های شهرستان ارومیه به عفونت مزمن حاصل از تک یاخته‌ای هپاتوزئون کنیس بود. در طی سالهای 1397-1398، نمونه‌های خون اخذ شده از سگ‌های شهرستان به وسیله روش‌های ریزبینی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین تاثیر سن، جنس، نوع زندگی و آلودگی به کنه به‌عنوان عوامل خطر در میزان ابتلا به بیماری، مورد ...  بیشتر

بررسی میزان آلودگی به کنه‌های سخت در تک‌سمی‌های منطقه ترکمن‌صحرا، شمال شرق ایران

محمدرضا صداقت؛ فرناز ملکی فرد؛ بیژن ٍاسمعیل نژاد

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 117-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.321275.653819

چکیده
  کنه‌ها یکی از مهم‌ترین انگل‌های خارجی می‌باشند که می‌توانند بر صنعت پرورش تک‌سمی‌ها در ایران وجهان ازنظر اقتصادی تأثیرگذار باشند. هدف از این مطالعه، تعیین گونه‌های کنه‌های سخت تک‌سمی‌ها در منطقه ترکمن‌صحرا بود. این مطالعه در طی سال 1399-1398 در منطقه ترکمن‌صحرا صورت گرفت. درمجموع تعداد 357 کنه سخت از 240 رأس تک‌سمی جدا شد. کنه‌های ...  بیشتر