آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار

سید ناصر موسوی؛ علیرضا جعفری اروی؛ عیسی فهیمی؛ رضا طاهرخانی؛ پویا زمانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.287991.653730

چکیده
  تعداد 384 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه شیور در سن 50 هفتگی انتخاب و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل 2×3 شامل دو عامل شکل خوراک (آردی و پلت) و تراکم (3، 4 و 5 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر قفس) برای مدت 10 هفته استفاده شدند. صفات عملکردی مرغ به‌مدت 10 هفته و کیفی تخم‌مرغ در هفته 10 آزمایش اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ...  بیشتر