شناسایی تنوع تعداد کپی و تأثیرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های ‏توالی‌یابی کامل ژنوم

رضا خلخالی ایوریق؛ نعمت هدایت ایوریق؛ حسن حافظیان؛ ایوب فرهادی؛ محمدرضا بختیاری زاده

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 113-119

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.294708.653761

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی تنوع تعداد کپی و بررسی اثرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کامل ژنومی دو نفر شتر ایرانی (شتر یزدی و شتر طرودی) انجام شد. توالی‌یابی کامل ژنوم نمونه‌های یزدی و طرودی، به ترتیب حدود 456 و 8/418 میلیون خوانش با اندازه 100 جفت‌بازی تولید کرد. پس از هم‌ردیفی خوانش‌های پالایش ...  بیشتر

تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری

آزاده بوستان؛ الهام رضوان نژاد؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.118008.653285

چکیده
  یکی از پرسش‌های مطرح در زمینة ارزیابی ژنگانی (ژنومیک)، تأثیرگذاری یا تأثیرگذار نبودن استفاده از حیوانات برتر به‌عنوان گروه مرجع، بر درستی ارزش اصلاحی برآوردی کاندیدای انتخاب است. در این تحقیق درستی ارزیابی ژنگانی در شرایطی که تنها حیوانات برتر در جمعیت مرجع بودند (راهبرد1) با شرایطی که حیوانات گروه مرجع نمونه‌ای تصادفی از جمعیت ...  بیشتر

تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران

نعمت هدایت ایوریق؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ صابر محمد مقصودی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 399-406

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56825

چکیده
  شتر گونه‌ای بسیار مقاوم در برابر خشکی است که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی، محصولاتی مانند شیر و گوشت تولید می‌کند. با توجه به اینکه تعداد شترهای ایران در حال کاهش است، برای حفظ و بهبود تولیدات این ‌گونه، مطالعات کاربردی ژنتیکی ضروری است. یکی از جایگاه‌های مهمی که اثر آن در سایر گونه‌ها روی صفات اقتصادی مشخص شده، جایگاه ژن کدکنندۀ ...  بیشتر