1. کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند)

افسانه نیکوکار؛ ساسان ترابی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 411-427

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235025.653533

چکیده
  طراحی و اجرای بیمۀ آب و هوایی شاخص دما-رطوبت یک ابزار مناسب مدیریت خطرپذیری است که می‌تواند آسیب و زیان دامداران را در برابر تنش گرمایی کاهش داده و به تثبیت درآمد آن‌ها منجر شود. با توجه به این مهم در این پژوهش، این نظام بیمه‌ای برای فعالیت پرورش گاو شیری در شهرستان دماوند طراحی شده است. داده‌های مورد نیاز به‌صورت ماهانه و از مدیریت ...  بیشتر

2. کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی)

ساسان ترابی؛ محمد قربانی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 445-456

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56829

چکیده
  دامداری‌های سنتی می‌توانند یکی از متولیان اصلی تولید شیر در کشور به شمار روند. با توجه به محدودیت‌های مربوط به تغذیۀ دام و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز دامداران و نبود امکان دسترسی کافی و مناسب به این نهاده‌ها، برنامۀ افزایش کارایی واحدهای دامپروری می‌تواند از بهترین برنامه‌ها در این حوزه باشد که علاوه بر کاهش هزینه‌ها ...  بیشتر