8954856055505db
نویسنده = علی رضایی رودباری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 151-158

10.22059/ijas.2015.55646

علی رضایی رودباری؛ حمید کهرام؛ عیسی دیرنده


2. تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 343-351

10.22059/ijas.2014.54353

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ محمد جواد ضمیری؛ فاطمه غازیانی؛ علی رضایی رودباری