اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

علوم خاک استاد دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir
02632221482
0000-0001-8110-1003

h-index: 15  

سردبیر

محمد مرادی شهربابک

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.کرج. ایران

moradimut.ac.ir
02632221482
0000-0003-1560-7641

اعضای هیات تحریریه

محمد مرادی شهربابک

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

moradimut.ac.ir
02632221482
0000-0003-1560-7641

آرمین توحیدی

فیزیولوژی دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

atowhidiut.ac.ir
02632221482
0000-0002-3288-1709

h-index: 19  

حسین مروج

علوم دامی تغذیه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

hmoravegut.ac.ir
02632221482

h-index: 15  

سید داود شریفی

تغذیه دام و طیور گروه دام و طیور دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، تهران. ایران

sdsharifiut.ac.ir
021-3040907
0000-0002-4129-7600

h-index: 10  

حسن علی عربی

تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

h_aliarabiyahoo.com
02632221482
0000-0002-6182-173X

زربخت انصاری پیرسرائی

فیزیولوزی دام گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران، ایران

ansari2000yahoo.com
0000-0003-2589-1463

احمد ریاسی

فیزیولوژی دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ariasicc.iut.ac.ir
8415683111
0000-0002-2119-2350

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران

aliesmailiuk.ac.ir
03423257141
0000-0003-0986-6639

مهدی گنج خانلو

تغذیه نشخوار کنندگان گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

ganjkhanlouut.ac.ir
02632221482
0000-0002-1854-321X

h-index: 11  

نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت ایران

nhosseinzadehguilan.ac.ir
01333690282
0000-0001-9458-5860

حسن فضائلی

تغذیه دام استاد موسسه علوم دامی

hfazaeligmail.com
09122621385

رسول واعظ ترشیزی

ژنتیک و اصلاح دام دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

rasoultmodares.ac.ir
09123211653

سعید زین الدینی

فیزیولوژی دام دانشیار دانشگاه تهران

simazeynadinigmail.com
02612248082

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

کارشناس نشریه

akbarmousavi47ut.ac.ir
02632221482