بررسی عملکرد فنی واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر، اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پرورش و نگهداری زنبورعسل به‌منظور استفاده از منافع غذایی، محیط‌زیستی و اقتصادی آن همواره مورد توجه بشر بوده است، اما امروزه عملکرد صنعت زنبورداری از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. بنیادی‌ترین اقدام در راستای دستیابی به وضعیت مطلوب، بررسی و تحلیل وضعیت کنونی عملکرد این حرفه است. بنابراین، مطالعه حاضر وضعیت عملکرد فنی حرفه زنبورداری در شهرستان فریدونشهر را تحلیل و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آن ارائه نموده است. داده‌های استفاده شده در این مطالعه از نوع داده‌های اولیه بود که با شیوه مصاحبه حضوری و تلفنی و به‌وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته در بهار سال 1401 گردآوری شد. حجم نمونه مطالعه ‌شده 140 زنبوردار بود که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان تمام زنبورداران شهرستان فریدونشهر (N=210) واقع در استان اصفهان انتخاب شدند. به دلیل ماهیت اکتشافی این مطالعه، تنها آمار توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین سنی زنبورداران شهرستان فریدونشهر نزدیک به 44 سال بود و تمام آن‌ها را مردان تشکیل می‌دادند. بیش از 52 درصد از پاسخگویان، زنبورداری را به عنوان شغل غیراصلی دنبال می‌کردند. میانگین تعداد کلنی زنبورستان‌ها 140 کلنی بود و میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در شهرستان فریدونشهر برابر با 7/9 کیلوگرم بود که بیانگر سطح متوسط عملکرد آن است، اما تولید فرآورده‌های جانبی زنبورعسل از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. در نهایت، راهکارهایی نظیر افزایش انگیزه و توان زنان و جوانان برای ورود به حرفه زنبورداری و افزایش و همگون‌سازی تعداد کلنی واحدهای پرورش زنبورعسل در راستای بهبود وضعیت عملکرد واحدها پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Technical Performance of Beekeeping Farms in Fereydunshahr County, Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyed Erfan Hosseini
  • Ali Akbar Barati
  • Hossein Shabanali Fami
Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Breeding honeybees to utilize their nutritional, environmental, and economic benefits has always been a concern for human societies. However, the beekeeping industry's performance is not currently favorable. The most fundamental action to achieve the desired status is to identify and analyze the current performance of this industry. Therefore, this study aimed to assess the technical performance of beekeeping farms in Fereydunshahr county and provide suggestions to improve their status. The data used in this study were primary data collected through face-to-face and telephone interviews by a researcher-made questionnaire in the spring of 2022. The sample size was 140 beekeepers selected using the stratified sampling method among all beekeepers in Fereydunshahr county (N=210), located in Isfahan province. Due to the study's exploratory nature, only descriptive statistics were used. The results showed that the average age of beekeepers was nearly 44 years, and all of them were men. More than 52% of the respondents followed beekeeping as a side job. The average number of colonies on beekeeping farms was 140, and the average honey production per hive was 9.7 kg, indicating an average level of performance. However, the production of honeybee by-products was not in favorable condition. Finally, suggestions such as increasing the motivation and ability of women and youth to enter the beekeeping profession, and increasing and homogenizing the number of colonies of beekeeping farms are suggested to improve the performance of beekeeping farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apiculture
  • Apiary
  • Fereydunshahr county
  • Beekeeping performance
  • Honeybee products