مطالعه اثرات برون‌تنی عصاره‌های آویشن باغی و اسطوخودوس بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس جدا شده از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، بخش انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

2 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

چکیده

ایکتیوفتیریوس‌ مولتی‌فیلییس انگل ماهیان آب شیرین در سیستم‌های یرورشی سردآبی با پراکندگی جهانی است. هدف از این تحقیق، مطالعه اثر عصاره آبی الکلی آویشن باغی و اسطوخودوس بر ترونت ایکتیوفتیریوس‌ مولتی‌فیلییس بود. عصاره‌های آبی الکلی گیاهان آویشن باغی (غلظت پایه 05/0 میلی‌گرم در میکرولیتر) و اسطوخودوس (غلظت پایه 05/0 میلی‌گرم در میکرولیتر) با استفاده از متانول و دستگاه سوکسله تهیه و ترکیبات شان آنالیز کروماتوگرافی گازی-‌ طیف سنجی جرمی گردید. از عصاره‌ها غلظت‌های 40، 20، 10، 5، 5/2 و 25/1 میلی‌گرم در لیتر با 3 تکرار برای هر غلظت تهیه شد. مدت زمان کشندگی عصاره‌ها بر حسب ثانیه در دمای23 درجه سانتی‌گراد در مدت 4 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. در آنالیز کروماتوگرافی گازی-‌ طیف سنجی جرمی, عصاره آبی الکلی آویشن باغی و اسطوخودوس به ترتیب 36 (جزء اصلی تیمول، 75/25%) و 23 (جزء اصلی کومارین،04/17%) ترکیب شناسایی شدند. اثر کشندگی عصاره‌های آبی الکلی آویشن باغی و اسطوخودوس رابطه مستقیمی با غلظت‌ آن‌ها داشت. بیشترین اثر عصاره‌ها، در غلظت 40 میلی‌گرم در لیتر عصاره آبی الکلی آویشن باغی (71/1 ± 77/82) و اسطوخودوس (79/1 ± 77/62) ثبت شد. تعداد ترونت‌ها با افزایش غلظت و زمان مواجهه در غلظت‌های مختلف عصاره آبی الکلی آویشن باغی و اسطوخودوس ‌کاهش یافت. میزان اثر کشندگی عصاره آبی الکلی آویشن باغی در مقایسه با عصاره آبی الکلی اسطوخودوس بیشتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت های مختلف عصاره آبی الکلی آویشن باغی و اسطوخودوس ترونت‌های ایکتیوفتیریوس‌ مولتی‌فیلییس را در شرایط آزمایشگاهی غیرفعال نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on effects of plants extracts of Thymus vulgaris and Lavandula angustifolia on Ichthyophthirius multifiliis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Jalil Rahmati TaghjehHassan 1
  • Mohammad Yakhchali 1
  • Ali Nekoueifard 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2 National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research,Education and Extension Organization,Urmia, Iran
چکیده [English]

Ichthyophthirius multifiliis is a ciliated parasite of freshwater fish with global distribution, which causes economically important infection in cold-water fish. The aim of this research was to conduct an experimental study on the effects of hydro-alcoholic extracts of thyme (Thymus vulgaris) and lavender (Lavandula angustifolia) plants on theront Ichthyophthirius multifiliis isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Ingredients of hydro-alcoholic extracts of thyme and lavender were analyzed using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Hydro-alcoholic extracts of thyme (0.05 mg/µl) and lavender (0.05 mg/µl) were prepared using methanol and Soxhlet apparatus. In this study, concentrations of 40, 20, 10, 5, 2.5, and 1.25 mg/L were prepared from hydro-alcoholic of thyme and lavender plants with three replicates for each concentration. The duration of fatality of the extracts was evaluated at 23°C for 4 hours. GC-MS analyses elucidated that there were 36 (25.75%thymol) and 23 (17.04% lavender) components of hydro-alcoholic extracts of thyme and lavender, respectively. Fatality effect of hydro-alcoholic extracts of thyme and lavender had significant association with different concentrations. The highest effect of the extracts was at 40 mg/L of hydro-alcoholic extract of thyme (82.77 ± 1.71) and lavender (62.77 ± 1.79). The numbers of theronts were decreased with increasing concentration and exposure time in different concentrations of aqueous alcoholic hydro-alcoholic extracts of T. vulgaris and L. angustifolia. The fatality effect of hydro-alcoholic extract of T. vulgaris was higher than L. angustifolia. This study uncovered that different concentrations of hydro-alcoholic extracts of garden thyme and lavender destroyed I. multifiliis theronts under laboratory conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymus vulgaris
  • Lavandula angustifolia
  • Ichthyophthirius multifiliis
  • theront
  • Oncorhynchus mykiss