تاثیر استفاده از شکل‌های مختلف کروم بر فراسنجه‌‫های‬ هماتولوژی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میش‌های افشار در دوره‌ی انتقال و بره‌های آن‌ها تحت تاثیر تنش گرمایی‬‬

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه تغذیه دام طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ چهل رأس میش افشاری آبستن از 2±42 روز پیش از زایش مورد انتظار در قالب طرح کاملا تصادفی به چهار تیمار آزمایشی با ده تکرار اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه بدون مکمل کروم (شاهد)، جیره پایه حاوی 3 میلی‌گرم کروم به شکل معدنی به ازای هر کیلوگرم ماده خشک، جیره پایه حاوی 3 میلی‌گرم کروم به شکل کروم-متیونین به ازای هر کیلوگرم ماده خشک و جیره پایه حاوی 3 میلی‌گرم کروم به شکل نانو ذرات کروم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک بودند. نتایج نشان داد که، افزودن شکل‌های مختلف کروم به جیره میش‌ها سبب افزایش معنی‌دار غلظت گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت خون نسبت به گروه شاهد شده است (05/0>P). افزودن شکل‌های مختلف کروم به جیره میش‌ها سبب کاهش معنی‌دار گلبول‌های سفید شد (05/0>P). در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری از نظر پلاکت، حجم متوسط گلبول قرمز خون، میانگین غلظت هموگلوبین گلبول‌های قرمز، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل خون مشاهده نشد. غلظت سوپراکسید دسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، تری‌یدوتیرونین و تترا یدوتیرونین خون در تیمارهای دریافت‌کننده شکل‌های مختلف کروم نسبت به گروه شاهد نیز افزایش یافت (05/0>P). نتایج نشان داد که، غلظت مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌ا‌کسیدانی تام در میش‌ و بره‌های دریافت‌کننده مکمل کروم کمتر از تیمار شاهد بوده است (05/0>P).غلظت IgG و IgM در بره‌های دریافت‌کننده شکل‌های مختلف کروم نسبت به گروه شاهد نیز افزایش یافت (05/0>P). به‌طورکلی دریافت کروم به‌ویژه به شکل‌های کروم-متیونین و نانوذرات کروم در دوره‌ی انتقال میش‌ها تحت تاثیر تنش گرمایی قابل توصیه می-باشد.‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using different forms of chromium on hematological parameters and antioxidant status of Afshar ewes in the transition period and their lambs under the influence of heat stress

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • Abdolhakim Toghdory 2
1 Department of Animal and Poultry Nutrition, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Animal and Poultry nutrition, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

T40 pregnant Afshari ewes from 42 ± 2 days before the expected parturition in a completely randomized design. Experimental treatments include control, containing 3 mg of chromium in mineral , containing 3 mg of chromium in the form of chromium-methionine and contained 3 mg of chromium in the form of chromium nanoparticles per kilogram of dry matter. The results showed that the addition of different forms of chromium to the ewes' diet caused a significant increase in the concentration of red blood cells, hemoglobin and blood hematocrit compared to the control group . Adding different forms of chromium to the diet of ewes caused a significant decrease in white blood cells). In experimental treatments, no significant difference was observed in terms of platelets, average volume of red blood cells, average concentration of red blood cells, neutrophils, lymphocytes, monocytes, and eosinophils. The concentration of superoxide desmutase, glutathione peroxidase, catalase, triiodothyronine and tetraiodothyronine in the blood in the treatments receiving different forms of chromium also increased compared to the control group . The results showed that the concentration of malondialdehyde and total antioxidant capacity in ewes and lambs receiving chromium supplementation was lower than the control treatment . The concentration of IgG and IgM in lambs receiving different forms of chromium also increased compared to the control group). In general, it is recommended to receive chromium, especially in the form of chromium-methionine and chromium nanoparticles during the period of transfer of ewes under the influence of heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afshari Ewe
  • Antioxidant Status
  • Chromium
  • Heat Stress
  • Transition Period