بررسی مولکولی مقاومت به سموم پایرتروئیدی درلاروهای مگس خانگی (Musca Domestica) در مرغداری‌های تخمگذار شمالغرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

5 دانشجوی پسا دکتری،گروه بهداشت و مواد غذایی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی حساسیت مگس خانگی به حشره‌کش‌های پایرتروئیدی با استفاده از آنالیز مولکولی انجام شد. مگس‌ها از مرغداری‌های چهار شهر مختلف آذربایجان غربی جمع‌آوری شدند و برای ارزیابی مقاومت آنها به پایروتروئیدها با استفاده از سنجش زیستی مقاومت به حشره‌کش‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند. DNA ژنومی از مگس‌های حساس و مقاوم استخراج شد. با استفاده از تکنیکی به نام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر آلل خاص (PASA) ، PCR برای نشان دادن وجود تغییرات آللژنتیک در ژن کانال سدیم نوع پارا (para) برای شناسایی جهش از نوع هموزیگوت با حساسیت کامل (sus/sus) به نوع هموزیگوت جهش یافته با مقاومت کامل (kdr/kdr) یا نوع هتروزیگوت جهش یافته(kdr/sus) انجام شد. در این مطالعه، این ژنوتیپ‌ها با استفاده از پرایمرهای خاص برای شناسایی این تغییرات ژنتیکی مورد هدف قرار گرفتند. نتایج حاصل از سنجش زیستی مقاومت بالای 50% را در همه‌ی جمعیت‌های مورد مطالعه نشان داد که بالاترین میزان مقاومت از مگس‌های خانگی شهرستان ارومیه با فراوانی (86 درصد) گزارش شد. از آزمایش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای شناسایی kdr همو یا هتروزیگوت در مگس خانگی به منظور تعیین فراوانی kdr استفاده شد وآلل L1014 F در تمام جمعیت مورد آزمایش یافت شد. فراوانی kdr در جمعیت‌های مورد مطالعه بالا و از 37 درصد تا 81 درصد متغیر بود. بیشترین درصد (71 درصد) ژنوتیپ هموزیگوت (kdr/kdr) در ارومیه و پس از آن تکاب (61 درصد) و کمترین درصد در سردشت (30 درصد) رخ داد. مگس‌ها با ژنوتیپ kdr/kdr در تمام جمعیت‌های آزمایش شده شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular analysis of pyrethroid resistance in the larvae of house fly (Musca Domestica) collected from Poultry farms in northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • maryam keyghobadi 1
  • mousa tavassoli 2
  • Bijan Esmaeilnejad 3
  • Farnaz Malekifard 4
  • Rahim Molaie 5
1 PhD student, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, urmia.Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, urmia.Iran
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
5 Postdoctoral student, Department of Health and Food, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University,urmia. Iran
چکیده [English]

The present study was aimed to assess the house fly susceptibility to pyrethroid insecticides using molecular analysis. Flies were collected from poultry farms in four different cities of West Azerbaijan and were transferred to the laboratory to evaluate their resistance to pyrethroids using insecticide resistance bioassay. Genomic DNA was extracted from susceptible and resistant flies. Using a technique called polymerase chain reaction (PCR) amplification of specific allele (PASA), PCR was employed to reveal the presence of allelegenetic variations in the para-type sodium channel (para) gene to recognize knockdown resistance (kdr) mutation from the homozygous type of complete susceptibility (sus/sus) to the mutated-homozygous type of complete resistance (kdr/kdr) or to the mutated-heterozygous type (kdr/sus). In this study, these genotypes were targeted using specific primers to identify these genetic variations. The results of bioassay showed more than 50% resistance in all studied populations , and the highest level of resistance was reported from houseflies in Urmia city (86%). A polymerase chain reaction test for identifying kdr homo- or heterozygote house flies was used to determine the frequency of kdr. The L1014 F allele was found in all populations tested. The frequency of KDR in the studied populations was high and varied from 37% to 81%.The maximum percentage (71%) of homozygous genotype (kdr/kdr) occurred at Urmia, followed by Takab (61%), and the minimum percentage occurred at Sardasht (30%). Flies with kdr/kdr genotype were identified in all tested populations

کلیدواژه‌ها [English]

  • house fly
  • insecticide
  • pyrethroid
  • resistance