مقایسه تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام علف پشمکی با علوفه یونجه، شبدر سفید و شبدی قرمز با روش کیسه های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, تهران, ایران

چکیده

جهت انجام این آزمایش به روش کیسه های نایلونی با 4 تیمار (علف پشمکی، یونجه، شبدر سفید و قرمز) و 3 تکرار انجام شد. از هر گونه ۱۰ گیاه برای اندازه گیری به آزمایشگاه منتقل شدند. از نرم افزار آماری SAS استفاده گردید. میانگین داده‌ها به وسیله آزمون دانکن در سطح معنی‌دار پنج درصد آماری مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تجزیه پذیری ماده خشک علف پشمکی با یونجه و شبدر سفید و قرمز در تمامی ساعات به جز 96 ساعت پس از تجزیه پذیری با یونجه دارای تفاوت معنی دار است. اما در مورد تجزیه پذیری پروتئین خام در طی ساعات تجزیه پذیری علف پشمکی تا 16ساعت بعد از تجزیه پذیری دارای تفاوت چشمگیری با سایر تیمارها نیست اما با افزایش ساعت تجزیه پذیری دارای تفاوت معنادار می گردد (P >05/0). بخش کند تجزیه‌شونده پروتئین (b) و پتانسیل تجزیه‌پذیری (a+b)، در بین تیمارهای آزمایشی دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند، اما نرخ تجزیه‌پذیری (c) در بین تیمارهای آزمایشی دارای تفاوت معنی‌داری نمی‌باشد (P <05/0). بخش کند تجزیه‌شونده، یونجه دارای تفاوت معنی‌داری با علف پشمکی می‌باشد. نرخ تجزیه‌پذیری علف پشمکی با کلیه تیمارها دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشد (P >05/0). در نرخ عبور 2 درصد، تفاوت مربوط به تیمار یونجه با شبدر سفید و شبدر قرمز می‌باشد، اما علف پشمکی تفاوتی با سایر تیمارها ندارد. در نرخ عبور 5 درصد و 8 درصد، تفاوت مربوط به تیمار یونجه با سایر تیمارهاست. در سرعت‌های عبور مختلف، تجزیه‌پذیری مؤثر ماده خشک در علف پشمکی دارای تفاوت معنی‌داری با کلیه تیمارهای آزمایشی می‌باشد (P >05/0).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of ruminal dry matter and crude protein degradability of bromus hay with alfalfa, white clover and red clover hay by in situ method

نویسندگان [English]

  • Reza Baeelashaki 1
  • mohammad arad zandieh 2
1 Department of Food Control and Hygiene, Faculty of Veterinary, Islamic Azad University, Shabestar branch, Shabestar, Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to perform this experiment, the nylon bag method was used with 4 treatments (woolly grass, alfalfa, white and red clover) and 3 repetitions. SAS statistical software was used. Average data were compared using Duncan's test at a significant level of five percent. Degradability of dry matter of woolly grass with alfalfa and white and red clover in all hours except 96 hours after degradability has a significant difference with alfalfa. However, in terms of degradability of raw protein during the degradability hours of cotton grass up to 16 hours after degradability, there is no significant difference with other treatments, but with the increase of degradability hours, there is a significant difference (P>0.05). The slowly degradable part of the protein (b) and the degradability potential (a+b) have a significant difference between the experimental treatments, but the degradation rate (c) does not have a significant difference between the experimental treatments (P < 0.05). The slowly decomposing part of alfalfa has a significant difference with woolly grass. There is a significant difference in the decomposition rate of woolly grass with all treatments (P>0.05). In the passing rate of 2%, the difference is related to alfalfa treatment with white clover and red clover, but woolly grass has no difference with other treatments. In the passing rate of 5% and 8%, the difference is related to alfalfa treatment and other treatments. At different passing speeds, the effective decomposition of dry matter in cotton grass has a significant difference with all experimental treatments (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass cotton candy
  • Dry matter degradation
  • crude protein degradation
  • Nylon bag