اثر سطوح انرژی و تراکم جمعیت بر عملکرد رشد، شاخص‌های بیوشیمیایی خون، ریخت‌شناسی روده و کیفیت گوشت جوجه گوشتی آرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

5 استادیار گروه علوم دامی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان،

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سطوح مختلف انرژی(EL) وتراکم در واحد سطح بر عملکرد، شاخص خونی، جوجه‌های گوشتی آرین بود. در این پژوهش در مجموع از تعداد 672 قطعه جوجه گوشتی مخلوط سویه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 4×2 شامل دو سطح تراکم (12، 16 پرنده در مترمربع) و چهار سطح انرژی (EL1: انرژی توصیه شده آرین، EL2: انرژی توصیه شده آرین با استثنای پایانی 2 با 5/3 درصد انرژی بیشتر، EL3: سطح انرژی 5/3 % بالاتر در تمام دورهها ، EL4: سطح انرژی 5/3 % بالاتر در دوره اغازین، رشد و پایانی1 و 1/6 % پایانی 2 بالاتر) با 8 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. استفاده ازسطح انرژی توصیه شده کاتالوگ در شرایط تراکم جمعیت، کمترین میزان BWG را در دوره پایانی 2(42-36 روزگی) و کل دوره(1-42 روزگی) داشت وبالاترین FCR در دوره پایانی 2 مشاهده گردید.افزایش سطح انرژی باعث افزایش بازده لاشه،وزن نسبی سینه و چربی محوطه شکمی گردید. تراکم بالای جمعیت (16 پرنده در مترمربع) باعث افزایش وزن نسبی طحال و بورس گردید. در تراکم بالای جمعیت، سطح انرژیEL2 نسبت به EL3 موجب کاهش غلظت LDL و ALT گردید. افزایش تراکم (16 پرنده نسبت به 12 پرنده در متر مربع) باعث کاهش غلظت آلبومین و پروتئین کل، HDL و افزایش فعالیت ALT، SOD و GPX گردید. کمترین ارتفاع پرز مربوط به EL1 درشرایط تراکم بالا و بیشترین ارتفاع پرز درگروه EL4 در شرایط تراکم پایین مشاهده شد. برهم‌کنش سطح انرژی و تراکم جمعیت بر هیچ یک از شاخص‌های کیفیت گوشت تأثیر نداشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of energy levels and stocking density on growth performance, blood indices, intestinal morphology, and meat quality in Arian broiler chicken

نویسندگان [English]

  • kamran bahrampour 1
  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 2
  • Nazar Afzali 3
  • Mohammad Salarmoeini 4
  • Kazem Yosefi 5
1 Animal Science Department,, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran
2 Animal Science Department,, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran
3 Animal Science Department,, Agricultural Faculty, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran
4 Animal Science Department,, Agricultural Faculty, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
5 Assistant Professor of Animal Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan,
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of different dietary energy levels (EL) and stocking density on the growth performance of Arian broiler chickens. A total of 672 one-day-old Arian chicks were used in a completely randomized design with 2×4 factorial arrangement, including two stocking density (12, 16 birds/m2) and four energy levels (EL1: Arian recommendation energy, EL2: Arian's recommended energy except 3.5% more energy for finisher2, EL3: 3.5% higher for all periods, EL4: 3.5% higher starter, grower and finisher1 and 6.1% higher in finisher2) with eight treatments and six replicates. The results showed that using the catalog energy level recommended in the conditions of population density had the lowest amount of BWG in the finisher2 (42-36 days) and the whole period (1-42 days, P<0.05).The carcass efficiency, relative weight of the breast and abdominal fat were increased when dietary energy levels increased. The stock density increased the relative weight of bursa of fabricus compared to lower density. In HSD, EL2 energy level compared to EL3 decreased LDL concentration and ALT enzyme activity. The SD decrease the concentration of albumin, total protein, and HDL and increased the enzyme activity of ALT, SOD and GPX (P<0.05). The jejunum morphometry indices showed that the lowest height of villi was related to EL1 in conditions of high population density, and the highest height of villi was observed in EL4 in conditions of low stock density. The interaction of energy level and stock density had no significant effect on meat quality indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian
  • Broiler
  • Energy
  • Stock density
  • Meat quality