عملکرد رشد، هماتولوژی و ترکیبات بیوشیمیایی خون و وضعیت آنتی اکسیدانی بره‫ های رومن تغذیه شده با جیره ‫های حاوی مخلوطی از زیره سبز، گشنیز‬‬‬‬‬‬ و نعناع فلفلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

تاثیر مخلوط زیره‫سبز، گشنیز و نعناع‫فلفلی با نسبت‫های مختلف (مکمل) بر عملکرد و متابولت‫های خون بره‫های نژاد رومن بررسی شد. بیست‫وچهار راس بره نر با وزن 64/3± 73/28 کیلوگرم و سن سه ماهه در یک طرح کاملا تصادفی به چهار تیمار شش راسی گروه بندی شدند. تیمار‫ها شامل شاهد: جیره پایه، تیمار 1: جیره پایه+۱۰گرم مکمل (۶۰درصد زیره سبز، ۳۰درصد گشنیز و ۱۰درصد نعناع‫فلفلی)، تیمار 2: جیره پایه+10گرم مکمل (۴۵درصد زیره، ۴۵درصد گشنیز و ۱۰درصد نعناع‫فلفلی)، تیمار 3: جیره پایه + 10گرم مکمل (۳۰درصد زیره، ۶۰درصد گشنیز و ۱۰درصد نعناع‫فلفلی) بودند. از ورید وداج بره‫ها در پایان دوره خون‫گیری شد. مصرف ماده‫‫خشک در تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد تفاوتی نداشت. بره‫های تیمار اول بیشترین افزایش وزن روزانه نسبت به گروه‫های دیگر داشتند. گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، میانگین حجمی پلاکت‌ها،‌ گلبول‌های سفید، درصدهای لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌های تحت تاثیر مکمل گیاهی قرار نگرفت. تفاوتی بین تیمارها و گروه شاهد از لحاظ غلظت گلوکز و تری‌گلسرید خون مشاهده نشد. غلظت اوره خون در تیمارهای دوم و سوم نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. غلظت آسپارتات‫آمینوترانسفراز و آلانین‫آمینوترانسفراز در تیمارهای دوم و سوم نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. غلظت آنزیم‫های آلکالین‫فسفاتاز و گاما-گلوتامیل‫ترانس‫پپتیداز تیمار سوم نسبت به گروه شاهد متفاوت بود. غلظت گلوتاتیون‫پراکسیداز و سوپراکسیدازدیسموتاز خون تغییری نکرد ولی ظرفیت آنتی‫اکسیدانی نسبت به گروه شاهد کمتر بود. نتایج نشان داد که افزودن ۱۰گرم مکمل زیره‫سبز، گشنیز و نعناع‫فلفلی با نسبت‫های به‫ترتیب 30،60 و 10درصد، عملکرد بره‫های پرواری نژاد رومن و بازده خوراک را بهبود داد و تاثیر نامطلوبی بر متابولیت‫های خون نداشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth performance, hematology and blood biochemical constituents and antioxidant status of Roman lambs fed diets supplemented with mixture of cumin, coriander and peppermint powders

نویسندگان [English]

  • Wahidullah charkhi 1
  • Fardin Hozhabri 2
  • hadi hajarian 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Science and Agricultural engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Animal science Department, Faculty of Science and Agricultural engineering, Razi university, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Twenty-four male lambs with an average weight of 28.73±3.64 kg and age of three months were grouped into four treatments of 6 lambs in a completely randomized design. The treatments include: the control (basic diet), treatment 1: basic diet + 10 grams of supplements (60% cumin, 30% coriander and 10% peppermint), treatment 2: basic diet + 10 grams of supplements (45% cumin, 45% Coriander and 10% peppermint), treatment 3: basic diet + 10 grams of supplement (30% cumin, 60% coriander and 10% peppermint). Blood was taken from the jugular vein of the lambs at the end of the experiment. DMI was not affected. The ADG in the treatment 1 was higher than that of control. Hemoglobin, PLT, RBC, and WBC, percentages of lymphocytes, monocytes and neutrophils were not affected by the supplement. No significant difference was observed between the treatments and the control in terms of blood glucose and triglyceride concentrations. Blood urea was higher in the treatments 2 and 3 than in the control. Aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase increased in treatments 2 and 3 compared to the control. Alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transpeptidase in the treatment 3 were different from the control. Glutathione peroxidase and superoxidase dismutase did not change, but the antioxidant capacity decreased compared to the control.The results showed that the addition of 10 gram of cumin, coriander and peppermint mixture with ratios of 30, 60 and 10%, respectively, improved the performance of Roman lambs and feed efficiency without having an adverse effect on blood metabolites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alanine aminotransferase
  • Alkaline phosphatase
  • Aspartate aminotransferas
  • Blood platelets
  • Medicinal plants