اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی آنزیم حاوی بتا-ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد ‏جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران،‏

2 گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پاسخ جوجه­های گوشتی راس 308 به مولتی آنزیم سیزده­گانه حاوی بتا ماناناز با احتساب سطوح مختلف مواد مغذی معادل آنزیم در جیره بر پایه ذرت- سویا بود. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 6 تیمار، 8 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار و با استفاده از 192 قطعه جوجه خروس سویه راس 308 انجام شد. تیمار یک (کنترل مثبت) بدون استفاده از مولتی آنزیم سیزده­گانه تنظیم شد. تیمارهای 2، 3، 4 و 5 حاوی 3/0 کیلوگرم در تن مولتی آنزیم سیزده­گانه بود که به ترتیب 25، 50، 75 و 100 درصد معادل مواد مغذی آنزیم در تنظیم فرمول­ها لحاظ گردید. تیمار شش (کنترل منفی) مشابه تیمار 5 و بدون استفاده از مولتی آنزیم بود. صفات افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک هر هفته اندازه‌گیری شد. در پایان دوره آزمایش تفاوت وزن و ضریب تبدیل تیمار یک و دو معنی­دار نبود. تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار 5 در سن 42 روزگی معنی­دار بود (0001/0­>P). عملکرد یکسان جوجه­های تغذیه‌شده با تیمار دو، با وجود کاهش مقدار انرژی قابل سوخت و ساز، پروتئین خام و فسفر قابل دسترس، با افزودن آنزیم در مقایسه با تیمار کنترل مثبت، بیانگر پتانسیل آزاد سازی مواد مغذی توسط مولتی آنزیم است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of considering nutrient equivalency of a multi enzyme with ß-‎mannanase in feed formulation on broiler chicks’ performance‎

نویسندگان [English]

  • Elham Aarsi Arani 1
  • Mojtaba Zaghari 2
  • Jafar Shadman 2
1 Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Recourse, University of Tehran, Karaj, ‎Iran
2 Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Recourse, University of Tehran, Karaj, ‎Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the response of the Ross 308 broilers to β-­mannanase containing multi-enzyme with different percentages of nutrient equivalency values of multi-enzyme in corn-soybean based dies. A total of 192 male Ross 308 broiler chicks were used in a completely randomized design with six treatments, eight replicates, and four birds in each. Treatment one (positive control) was a normal corn-soybean meal diet without multi-enzymes. Treatments two, three, four, and five contained 0.3 kg/ton multi enzymes, using 25, 50, 75, and 100% of the nutrients equivalency value of enzyme, respectively. The sixth treatment (negative control) was like to fifth treatment but without added multi-enzyme. Body weight gain and feed conversion ratio (FCR) were assessed weekly. The results indicate, no significant difference among the treatment one and two in body weight gain and FCR. At 42 days of age, the difference in body weight of the negative control group and treatment five was significant (P<0.0001). The similar performance of birds in treatment two despite lower metabolized energy, crude protein, and phosphorus with added enzyme, comparing to the positive control group, indicating that multi-enzyme had the potential for releasing the feed nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ß-Mannanase
  • ‎ broiler chick
  • ‎ multi enzyme
  • ‎ nutrient equivalency
  • ‎ performance
Al-Sultan, S., Abdel-Raheem, S.M., El-Ghareeb, W.R., & Mohamed, M.H.A. (2016). Comparative effects of using prebiotic, probiotic, symbiotic and acidifier on growth performance, intestinal microbiology and histomorphology of broiler chicks. Japanese Journal of Veterinary Research, 64 (Supplement 2), S187-S195.
Annison, G., & Choct, M. (1991). Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler diets and strategies minimizing their effects. World's Poultry Science Journal, 47, 232-242.
 Bedford, M.R. (2018). The evolution and application of enzymes in the animal feed industry: the role of data interpretation. British Poultry Science, 59, 486-493.
Berwanger, E., Nunes, R.V., Olivera, T.M.M DE., Bayerle, D.F., & Bruno, L.D.G. (2017). Performance and carcass yield of broiler fed increasing levela of sunfloer cake. Revista Caatinga, 30(1), 201-212
Courtin, C.M., Broekaert, W.F., Swenen, K., Lescrort, O., Onagbesan, O., Buyse, J., & Decypere, E. (2008). Dietary inclusion of wheat bran ararbinoxylooligosacchairdes induces beneficial nutritional effects in chickens. Cereal Chemistry. 85, 607-613.
Cowen, E.L., Wyman, P.A., & WORK, W.C. (1996). Resilience in highly stressed urban children: Concepts and findings. Psicologia Escolar e Educaciona, 73(2)267-84.
Cowieson, A., & Adeola, O. (2005). Carbohydrases, protease, and phytase have an additive beneficial effect in nutritionally marginal diets for broiler chicks. Poultry Science, 84, 1860-1867.
Cowieson, A.J., Bedford, M.R., Selle, P.H., & Ravindran, V. (2009). Phytate and microbial phytase: implications for endogenous nitrogen losses and nutrient availability. Worlds Poultry Science Journal, 65, 401-417.
Cowieson, A.J., & Bedford, M.R. (2009). The effect of phytase and carbohydrase on ileal amino acid digestibility in monogastric diets: complimentary mode of action? Worlds Poultry Science Journal, 65, 609-624.
Cowieson, A.J., Bedford, M.R., & Ravindran, V. (2010). Interactions between xylanase and glucanase in maizesoy-based diets for broilers. British Poultry Science, 51, 246-257.
Craig, A.D., Khattak, F., Hastie, P., Bedford, M.R., & Olukosi, O.A. (2019). Xylanase and xylo- oligosaccharide prebiotic improve the growth performance and concentration of potentially prebiotic oligosaccharides in the ileum of broiler chickens. British Poultry Science. 61(1), 70-78.
Engberg, R.M., Hedenann, M.S., Steenfekdt, S., & Jensen, B.B. (2004). Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract. Poultry Science, 82, 925-938.
Jackson, M., Fodge, D., & Hsiao, H. (1999). Effects of beta-mannanase in corn-soybean meal diets on laying hen performance. Poultry Science, 78, 1737-1741.
Jackson, M., Geronian, E. K., Knox, A., McNab, J., & McCartney, E. (2004). A dose-response study with the feed enzyme ß-Mannanase in broilers provided with corn-soybean meal based diets in the absence of antibiotic growth promoters. . Poultry Science, 83, 1992-1990.
KNUDSEN, K.E.B. (2014). Fibre and Non-Starch Polysaccharide Content and Variation in Common Crops Used in Broiler Diets. Poultry Science, 93, 2380-2393.
Lee, S.A., Apajalahti, J., Vienola, K., Gonzalez-Ortiz, G., Fontes, C.M.G.A., & Bedford, M.R. (2017). Age and dietary xylanase supplementation affects ileal sugar residues and short chain fatty acid concentration in the ileum and caecum of broiler chickens. Journal of Animal Feed Science and Technology, 234, 29-42.
Mathlouthi, N., Mallet, S., Saulnier, L., Quemener, B., & Larbier, M. (2002). Effects of xylanase and $\ beta $-glucanase addition on performance, nutrient digestibility, and physico-chemical conditions in the small intestine contents and caecal microflora of broiler chickens fed a wheat and barley-based diet. Animal Research, 51, 395-406.
Meng, X., & Slominski, B. (2005). Nutritive values of corn, soybean meal, canola meal, and peas for broiler chickens as affected by a multicarbohydrase preparation of cell wall degrading enzymes. Poultry Science, 84, 1242-1251.
Odetallah, N.H., Ferket, P.R., Grimes, J.L., & McNaughton, J.L. (2002). Effect of mannan-endo-1,4-beta-mannosidase on the growth performance of turkeys fed diets containing 44 and 48% crude protein soybean meal. Poultry Science, 81, 1322-1331.
 Rosen, G. D. (2001). The Nutritive value of phytase.Proceedings of the 13th European Symposium on Poultry Nutrition, 30 Sept-4 Oct. World’s Poultry Science Association, Beekbergen, the Netherlands, 215-216.
 Rosen, G. D. (2002). Exogenous enzymes as pronutrients in broiler diets. In P. C. Garnsworthy, J. Wiseman, eds. Recent Advances in Animal Nutrition. Pp 89-104, Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Pirgozliev, V.R., Bedford, M.R., Acamovic, T., Mares, P., & Allymehr, M. (2011). The effects of supplementary bacterial phytase on dietary energy and total tract amino acid digestibility when fed to young chickens. British Poultry Science, 52, 245-254.
Plumstead, P., Leytem, A., Maguire, R., Spears, J., Kwanyuen, P., & Brake, J. (2008). Interaction of calcium and phytate in broiler diets. 1. Effects on apparent prececal digestibility and retention of phosphorus. Poultry Science, 87, 449-458.
Ravangard, A. H., Houshmand, M., Khajvi, M. and Naghihi, R. (2017). Performance and cecal bacteria counts of broilers fed low protein diets with and without a combination of probiotic and prebiotic. Brazilian Journal of Poultry Science, no. Special Issue–Nutrition: 75-82.
Ravn, J.L., Martens, H.J., Pettersson, D., & Pedersen, N.R. (2016). A commercial GH 11 xylanase mediates xylanases solubilisation and degradation in wheat, rye, and barley as demonstrated by microscopy techniques and wet chemistry methods. Animal Feed Science and Technology, 219, 216-225.
Ravindran, V., Cabahug, S., Ravindran, G., & Bryden, W. L. (1999). Influence of microbial phytase on apparent ileal amino acid digestibility in feedstuffs for broilers. Poultry Science, 78, 699-706.
Ravindran, V., Selle, P. H., Ravindran, G., Morel, P. C. H., Kies, A. K., & Bryden, W. L. (2001). Microbial phytase improves performance, apparent metabolizable energy and amino acid digestibility of broilers fed a lysine-deficient diet. Poultry Science, 80, 338-344.
SAS Institute. (1990). SAT/STAT_ User’s Guide: Statistics. Release 6.04. SAS Institute, Inc., Cary, NC.
Selle, P. H., Cowieson, A. J., Cowieson, N. P., & Ravindran, V. (2012). Protein–phytate interactions in pig and poultry nutrition: a reappraisal. Nutrition Rresearch Reviews, 251.
Sharifi , M., Bay, C., Skrocki, L., Rahimi, F., & Mehdipour, K. (2013). Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis (from the "MOPETT" Trial). American Journal of Cardiology, 15, 111(2), 273-7.
Siriwan, P., Bryden, W. L., Mollah, Y., & Annison, E. F. (1993). Measurement of endogenous amino acid losses in poultry. British Poultry Science, 34, 939-949.
Yi, Z., Kornegay, E. T., Ravindran, V., & Denbow, D. M. (1996). Improving phytate phosphorus availability in corn and soybean meal for broiler using microbial phytase and calculation of phosphorus equivalency values for phytase. Poultry Science, 75, 240-249.
Yan, F., Kersey, J., & Waldroup, P. (2001). Phosphorus requirements of broiler chicks three to six weeks of age as influenced by phytase supplementation. Poultry Science, 80, 455-459.
Zaghari, M., Majdeddin, M., Taherkhani, R., & Moravej, H. (2008). Estimation of nutrient equivalency values of natuzyme and its effects on broiler chick performance. The Journal of Applied Poultry Research, 17, 446-453.