نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ‏تهران، کرج ‏

2 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ‏

3 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ‏

4 استادیار ویروس‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده

یکی از اصلی­ترین چالش­هایی که این روزها گله‌داران، صاحبان سگ­ها و یا مراکز آموزش و پرورش سگ­های کار را تهدید می­کند مربوط به بیماری­ پاروویروس (CPV) سگ­سانان است. این ویروس در طی سال‌ها از زمان شناسایی تا کنون به انواع و سویه‌های متعددی انشقاق یافته که در نتیجه تغییرات ژنتیکی و آمینو اسیدی، تابع آن بوده و موجب شده طیف وسیعی از خانواده گوشت­خواران را در سراسر جهان تهدید کند. بهترین راه مبارزه با تبعات این بیماری واکسیناسیون می‌باشد. لذا با توجه به عدم وجود مطالعات کافی از نحوه پراکنش و شیوع سویه‌های مختلف این ویروس که ممکن است از علل برجسته خطای واکسن و درگیری بالای سگ­‌های کشور با این ویروس باشد در این تحقیق با مطالعه مولکولی و مقایسه فیلوژنتیکی سویه‌های ایرانی نسبت به سایر سویه‌های شایع جهان دریافتیم که سویه غالب شایع در کشور از نوع CPV-2a بوده و با شیوع 24 درصدی و ضمن اختلاف ژنتیکی در چندین نقطه از ژن VP2 با دیگر سویه‌ها احتمالاً شاهد انتشار سویه جدیدی از این ویروس در کشور هستیم. درضمن بر اساس درخت فیلوژنی رسم شده مشخص شد که ایزوله­های ایرانی آن سویه اختلاف توپولوژیکی نسبتاً زیادی نسبت به سویه‌های منشأ واکسن‌های تجاری رایج دارند که فرض اولیه این تحقیق را حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comprehensive study of the prevalence of canine parvovirus (CPV-2) in Iran and ‎phylogenetic comparison of dominant Iranian CPV-types with other global types ‎based on VP2 gene ‎

نویسندگان [English]

 • Reza Faraji 1
 • Ardeshir Nejati Javaremi 2
 • Mostafa Sadeghi 3
 • Reza Miraei Ashtiani 2
 • Hamid Reza Mozhgani 4

1 Ph.D. Candidate in Animal Breeding & Genetics, College of Agriculture & Natural Resource, ‎Unversity of Tehran, Karaj, Iran

2 Professor in Animal Breeding & Genetics, College of Agriculture & Natural Resource, Unversity of Tehran, Karaj, Iran

3 Associate Professor in Animal Breeding & Genetics, College of Agriculture & Natural Resource, Unversity of Tehran, Karaj, Iran

4 Assistant Professor of Virology, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran‎

چکیده [English]

Nowadays one of the major challenges facing herders, dog owners, or working dog training centers is canine parvovirus (CPV-2). The virus has split into several types over the years since it discovered and resulted to genetic and amino acid changes that threaten a wide range of carnivorous around the world. The best way to avoiding the consequences of this disease is vaccination. This study were designed, due to the lack of sufficient studies on the distribution and prevalence of different types of this virus, which may be a prominent cause of vaccine errors, also because of high involvement of Iranian dogs with CPV. Molecular study and phylogenetic comparison of Iranian types compared to other types through the world showed that the dominant type of CPV-2 existed in Iran is CPV-2a with a prevalence of 24% and genetic differences in several points of VP2 gene with other types. We are probably facing to a new version of this virus in our country. In addition, based on the drawn phylogenetic tree, it was found that Iranian isolates on the other side have a relatively high topological difference compared to the origin types and conventional vaccines strain, which supports the initial hypothesis of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Canine
 • CPV-2
 • parvovirus
 • phylogenetic
 • VP2 gene‎
 1. Askari Firoozjaii, H., Sardar Jafari Shoorijeh, A. M. & Tamadon, A. (2011). Characterization of Iranian isolates of canine parvovirus in fecal samples using polymerase chain reaction assay. Iranian Journal of Biotechnology, 9, 63-68.
 2. Borm, G. F., Fransen, J. & Lemmens, W. A. (2007). A simple sample size formula for analysis of covariance in randomized clinical trials. Journal of clinical epidemiology, 60(12), 1234-1238.
 3. Carman, P.S. & Povey, R.C. (1985). Pathogenesis of canine parvovirus-2 in dogs: haematology, serology & virus recovery. Research in Veterinary Science, 38, 134-40.
 4. Clutton-Brock, J. (2012). Animals as domesticates: a world view through history (MSU Press).
 5. Darriba, D., Taboada, G. L., Doallo, R. & Posada, D. (2012). J Model Test 2: more models, new heuristics and parallel computing. Nature Methods, 9(8), 772-772.
 6. Dastmalchi Saei, H., Javadi, S., Akbari, S., Hadian, N. & Zarza, E. (2017). Molecular characterization of canine parvovirus (CPV) antigenic variants from healthy and diarrheic dogs in Urmia region, Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(1), 9-19.
 7. Decaro, N., Martella, V., Desario, C., Bellacicco, A. L., Camero, M., Manna, L., d’Aloja, D. ., ... & Buonavoglia, C. (2006). First detection of canine parvovirus type 2c in pups with haemorrhagic enteritis in Spain. Journal of Veterinary Medicine, Series B, 53(10), 468-472.
 8. Decaro, N. & Buonavoglia, C. (2012). Canine parvovirus-a review of epidemiological and diagnostic aspects, with emphasis on type 2c. Veterinary microbiology, 155(1), 1-12.
 9. Decaro, N., Campolo, M., Desario, C., Elia, G., Martella, V., Lorusso, E. & Buonavoglia, C. (2005). Maternally-derived antibodies in pups and protection from canine parvovirus infection. Biologicals, 33(4), 261-267.
 10. Decaro, N., Desario, C., Beall, M. J., Cavalli, A., Campolo, M., DiMarco, A. A. Amorisco, F., Colaianni, M.L. & Buonavoglia, C. (2010). Detection of canine parvovirus type 2c by a commercially available in-house rapid test. The Veterinary Journal, 184(3), 373-375.
 11. Desario, C., Decaro, N., Campolo, M., Cavalli, A., Cirone, F., Elia, G., Martella, V., Larusso, E., Camero, M. & Buonavoglia, C. (2005). Canine parvovirus infection: which diagnostic test for virus?. Journal of Virological Methods, 126(1-2), 179-185.
 12. Drane, D. P., Hamilton, R. C. & Cox, J. C. (1994). Evaluation of a novel diagnostic test for canine parvovirus. Veterinary Microbiology, 41(3), 293-302.
 13. Hall, T., Biosciences, I. & Carlsbad, C. (2011). BioEdit: an important software for molecular biology. GERF Bull Biosci, 2(1), 60-61.
 14. Hoelzer, K., Shackelton, L. A., Parrish, C. R. & Holmes, E. C. (2008). Phylogenetic analysis reveals the emergence, evolution and dispersal of carnivore parvoviruses. The Journal of General Virology, 89(Pt 9), 2280.
 15. Hong, C., Decaro, N., Desario, C., Tanner, P., Pardo, M. C., Sanchez, S., Buonavoglia, C., & Saliki, J. T. (2007). Occurrence of canine parvovirus type 2c in the United States. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 19(5), 535-539.
 16. Johnson, M., Zaretskaya, I., Raytselis, Y., Merezhuk, Y., McGinnis, S. & Thomas, L. M. (2008). NCBI BLAST: a better web interface. Nucleic Acids Research, 36, W5-W9.
 17. Kapil, S., Cooper, E., Lamm, C., Murray, B., Rezabek, G., Johnston, L., Campbell, G. & Johnson, B. (2007). Canine parvovirus types 2c and 2b circulating in North American dogs in 2006 and 2007. Journal of Clinical Microbiology, 45(12), 4044-4047.
 18. Li, G., Ji, S., Zhai, X., Zhang, Y., Liu, J., Zhu, M., Zhou, J. & Su, S. (2017). Evolutionary and genetic analysis of the VP2 gene of canine parvovirus. BMC genomics, 18(1), 1-13.
 19. Luo, H., Li, K. & Zhang, H. (2017). Epidemiology of Canine distemper and Canine parvovirus in pet dogs in Wenzhou, China. Indian J Anim Res, 51(1), 159-61.
 20. Miranda, C. & Thompson, G. (2016). Canine parvovirus: the worldwide occurrence of antigenic variants. Journal of General Virology, 97(9), 2043-2057.
 21. Mohyedini, S. A., Jamshidi, S., Rafati, S., Nikbakht Boroujeni, G. R., Malmasi, A., Taslimi, Y. & Akbarein, H. A. (2013). Comparison of immunochromatographic rapid test with molecular method in diagnosis of canine parvovirus. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(1), 57-61.
 22. Mosalanezhad, B., Ghorbanipour, N. M., Avizeh, R. & Rounagh, A. (2008). Prevalence of canine parvovirus (CPV) in dihaerric dogs referred to veterinary hospital in Ahvaz.
 23. Namroodi, S., Milanlou, D. & Rezaei, H. (2017). Heavy metal bioaccumulation and its potential relation with incidence of canine parvovirus infection in golden jackals, North Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 11(2), 113-125.
 24. Nandi, S., Chidri, S. & Kumar, M. (2009). Molecular characterization and phylogenetic analysis of a canine parvovirus isolate in India. Veterinární Medicína, 54(10), 483-490.
 25. Nandi, S., Kumar, M., Mohapatra, T. K. & Ravishankar, C. (2013). Emergence of canine parvovirus-2 variants and its impact on vaccination. World Applied Sciences Journal, 23(10), 1366-1376.
 26. Nikbakhat, G., Shahram, S. & Mohyedidini, S. (2018). Detection of a new canine parvovirus mutant in Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(1), 1-7.
 27. Parker, J. S., Murphy, W. J., Wang, D., O'Brien, S. J. & Parrish, C. R. (2001). Canine and feline parvoviruses can use human or feline transferrin receptors to bind, enter, and infect cells. Journal of Virology, 75(8), 3896-3902.
 28. Parrish, C. R. (1999). Host range relationships and the evolution of canine parvovirus. Veterinary Microbiology, 69, 29-40.
 29. Parrish, C. R., Have, P., Foreyt, W. J., Evermann, J. F., Senda, M. & Carmichael, L. E. (1988). The global spread and replacement of canine parvovirus strains. Journal of General Virology, 69(5), 1111-1116.
 30. Pedroza-Roldán, C., Páez-Magallan, V., Charles-Niño, C., Elizondo-Quiroga, D., Leonel De Cervantes-Mireles, R. & López-Amezcua, M. A. (2015). Genotyping of Canine parvovirus in western Mexico. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 27(1), 107-111.
 31. Raj, J. M., Mukhopadhyay, H. K., Thanislass, J., Antony, P. X. & Pillai, R. M. (2010). Isolation, molecular characterization and phylogenetic analysis of canine parvovirus. Infection, Genetics and Evolution, 10(8), 1237-1241.
 32. Siedek, E. M., Schmidt, H., Sture, G. H. & Raue, R. (2011). Vaccination with canine parvovirus type 2 (CPV-2) protects against challenge with virulent CPV-2b and CPV-2c. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 124(1-2), 58-64.
 33. Silva, M. M. O., Castro, T. X., Costa, E. M., Trancoso, T. A. L., Mendes-de-Almeida, F., Labarthe, N. V. & Cubel Garcia, R. C. N. (2013). Comparison of three laboratorial tests for diagnosis of canine parvovirus infection. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 65(1), 149-152.
 34. Spibey, N., Greenwood, N. M., Sutton, D., Chalmers, W. S. K. & Tarpey, I. (2008). Canine parvovirus type 2 vaccine protects against virulent challenge with type 2c virus. Veterinary Microbiology, 128(1-2), 48-55.
 35. Truyen, U. W. E., EVERMANN, J. F., VIELER, E. & PARRISH, C. R. (1996). Evolution of canine parvovirus involved loss and gain of feline host range. Virology, 215(2), 186-189.
 36. Wayne, R. K. & Ostrander, E. A. (2007). Lessons learned from the dog genome. TRENDS in Genetics, 23(11), 557-567.