بررسی کارایی استراتژی‌های به‌کاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی شیوع اسهال ویروسی گاوان (BVD) و نحوه عملکرد اقدامات صورت‌گرفته در جهت کنترل این بیماری طی 50 سال اخیر در برخی از استان‌های کشور جهت مبارزه با این بیماری انجام شد. بدین منظور، از 500 رأس گاو هلشتاین متعلق به سه گاوداری صنعتی بسیار موفق در سه استان تهران، اصفهان و قزوین به‌صورت تصادفی نمونه خون تهیه و با تکنیک الایزا تیتر آنتی‌بادی و آنتی‌ژن اندازه­گیری شد. همچنین به‌منظور اطمینان از حضور و تعیین تیپ ویروس­ها، تمامی نمونه­های مثبت از طریق تکنیک مولکولی RT-PCR مورد سنجش قرار گرفتند. سپس دستورالعمل­های کنترل BVD این واحدهای صنعتی بزرگ بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد میزان الایزا Ab-/Ag-،Ab+/Ag-،Ab-/Ag+ و Ab+/Ag+ به‌ترتیب 2/10، 8/78، 2/7 و 8/3 درصد بوده ­است. شیوع آلودگی آنتی‌بادی و آنتی‌ژن در مجموع سه گاوداری به‌ترتیب حدود 80 و 11 درصد گزارش شد که از این میان حدود 8/2 درصد حیوانات، عفونی مولد(PI)  بودند و تفاوت معنی‌داری بین سه گاوداری مشاهده نشد. همچنین نتایج RT-PCR نشان داد همه نمونه­های مثبت از نوع تیپ 1 ویروس بوده و تیپ 2 در این پژوهش گزارش نشد. نتایج این تحقیق با توجه به شیوع بالای بیماری نشان می­دهد، پروتکل­های به‌کاررفته جهت کنترل این بیماری از کارایی مناسب برخوردار نبوده­اند. بنابراین به‌نظر می­رسد مهم­ترین اقدام جهت مبارزه جدی با این بیماری علاوه بر اعمال اصول امنیت زیستی، استفاده از سیاست­های منسجم کلان مدیریتی در سطح ملی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the fitness of the strategies to control the BVD infection in Holstein ‎race ‎

نویسندگان [English]

 • Muna Kholghi 1
 • Mohammad Moradi Shahre Babak 2
 • Mostafa Sadeghi 3
 • Seyed Reza Miraei-Ashtiani 2
 • Mohammad Mehdi Ranjbar 4
 • Mohsen Lotfi 5
1 Ph. D. Candidate, Department of Animal Science, University of Tehran Aras International Campus, Jolfa, Iran
2 Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran‎
3 Associate Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran‎
4 Assistant Professor, Quality Control Department, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and ‎Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran‎
5 Associate Professor, Quality Control Department, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and ‎Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran‎
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate prevalence of BVD and the strategies which were applied for prevention of BVD over the past 50 years in some provinces of Iran. Blood samples of 500 Iranian Holstein race were randomly collected from three dairy farms located in Tehran, Isfahan and Qazvin provinces. BVD control protocols of these farms were recorded. ELISA technique was used to measure the antibody and antigen titers for BVD. RT-PCR technique was performed to investigate the presence and the type of virus in all samples. The prevalence of Ab-/ Ag-, Ab+/ Ag-, Ab-/ Ag+ and Ab-/ Ag+ were 10.2%, 78.8%, 7.2% and 3.8%, respectively. Furthermore, approximately 4.2% of the animals were PI and the prevalence of antibody and antigen titers had not significant difference in three provinces. All positive samples were BVDV type 1. Type 2 was not observed in this study. The results of the study indicated that the efficiency of the used protocols to control BVD diseases is not successful. So, to control the BVD, applying large management policies at the national level is fundamental beside the biosecurity strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bovine viral diarrhea
 • control strategies
 • ELISA test
 • Holstein
 • RT-PCR‎
 1. Bahonar, A.R., Nekui Jahromi, A.U., Hopefully, M.J., Carpenter, A.S., Shukri, M.R. & Mirzaei, K. (2011). Bovine viral diarrhea in Qazvin-Iran: a seroepidemiological study. Journal of Veterinary Information, 66(4), 323-319.
 2. Burgstaller, J., Walter, O., Sabrina, K., Ian, K., Beate, P. & Josef, K. (2016).The effect of bovine viral diarrhoea virus on fertility in dairy cows: two case-control studies in the province of Styria, Austria. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, 129, 103-110.
 3. De Groot, A.S. (2006). Immunomics: discovering new targets for vaccines and therapeutics. Drug Discovery Today, 11, 203-209.
 4. Ficken, M.D., Ellsworth, M.A., Tucker, C.M. & Cortese V.S. (2006). Effects of modified-live bovine viral diarrhea virus vaccines containing either type 1 or types 1 and 2 BVDV on heifers and their offspring after challenge with noncytopathic type 2 BVDV during gestation. Journal of the American Veterinary Medical Association, 228, 1559-1564.
 5. Grainger, D.J. (2004). Immunomics: principles and practice. IRTL reviews, 2, 1-6.
 6. Houe, H. (1995). Epidemiology of bovine viral diarrhea virus. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 11, 521-547.
 7. Kosinova, E., Psikal, I., Robesova, B. & Kovarcik, K. (2007). Real-time PCR for quantitation of bovine viral diarrhea virus RNA using SYBR green I fluorimetry. Veterinarni Medicina-Praha, 52(6), 253-61.
 8. Lanyon, S. & Reichel, M. (2014). Bovine viral diarrhoea virus (‘pestivirus’) in Australia: To control or not to control.Australian Veterinary Journal, 92, 277-282.
 9. Letellier, C., Kerkhofs, P., Wellemans, G. & Vanopdenbosch, E. (1999). Detection and genotyping of bovine diarrhea virus by reverse transcription-polymerase chain amplification of the 50 untranslated regions. Veterinary Microbiology, 64, 155-167.
 10. Mark, A., Chambers Simon, P., Roberto, M. & Ragione, L. (2016). Challenges in veterinary vaccine development and immunization. Vaccines for Veterinary Diseases, Methods in Molecular Biology, 1404, 3-35.
 11. Moennig, V. & Becher, P. (2018).  Control of Bovine Viral Diarrhea. Pathogens, 7, 29.
 12. Pinior, B. & Firth, C. L. (2017). The economics of bovine viral diarrhoea eradication. Letters & Notices, 181, 300.
 13. Pinior, B., Firth, C.L., Richter, V., Lebl, K., Trauffler, M., Dzieciol, M., Hutter, S.E., Burgstaller, J., Obritzhauser, W., Winter, P. & Käsbohrer A. (2017). A systematic review of financial and economic assessments of bovine viral diarrhea virus (BVDV) prevention and Mitigation activities worldwide. Preventive Veterinary Journal, 137, 77-92.
 14. Richter, V., Lebl, K., Baumgartner, W., Obritzhauser, W., Käsbohrer, A. & Pinior, B. (2017). A systematic worldwide review of the direct monetary losses in cattle due to bovine viral diarrhoea virus infection. Veterinary Journal, 220, 80-87.
 15. Richter, V., Kattwinkel, E., Firth, C.F., Marschik, T., Dangelmaier, M., Trauffler, M., Obritzhauser, W., Baumgartner, W., Käsbohrer, A. & Pinio, B.(2019). Mapping the global prevalence of bovine viral diarrhoea virus infection and its associated mitigation programmes. Veterinary Record, 184, 1-4.
 16. Sedighi Nejad, S. (1996). Study of bovine viral diarrhea, mucosal disease in Iran. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 30, 27. (in Farsi)
 17. Scharnböck, B., Franz-Ferdinand, R., Richter, V., Funke, C., Firth, C.L., Obritzhauser, W., Baumgartner, W., Käsbohrer, A. & Pinior, B. (2018). A meta-analysis of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) prevalences in the global cattle population. Scientific Reports, 8, 14420-14434.
 18. Stott, A. W., Humphry, R. W. & Gunn, G. J. (2010). Modelling the effects of previous infection and re-infection on the costs of bovine viral diarrhoea outbreaks in beef herds. The Veterinary Journal, 185,138-143.
 19. Stott, A.W., Humphry, R.W., Gunn, G.J., Higgins, I., Hennessy, T., Flaherty, J. & Graham, D.A. (2012). Predicted costs and benefits of eradicating BVDV from Ireland. Irish Veterinary Journal, 65, 12-22.
 20. Szabára, Á, Lang, Z., Földi, J., Hornyák, Á., Abonyi, T. & Ózsvári, L. (2016). Prevalence of bovine viral diarrhoea virus in cattle farms in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 64, 263-272.
 21. Wang, Y., Baohua, F., Chao, N., Shuo, J., Chao, S., Zhuo, W., Yanping, J., Wen, C., Li, W. & Yigang, X. (2019). Dendritic cell targeting of bovine viral diarrhea virus E2 protein expressed by lactobacillus casei effectively induces antigen-specific immune responses via oral vaccination. Viruses, 11, 1-19.
 22. Weersink, A., VanLeeuwen, Chi, J. & Keefe, G. P. (2002). Direct production losses and treatment costs due to four dairy cattle diseases. Advances in Dairy Technology, 14, 55-75.
 23. Yarnall, M. J. & Thrusfield, M. V. (2017). Engaging veterinarians and farmers in eradicating bovine viral diarrhoea: a systematic review of economic impact. Veterinary Record, 181, 347-354.