تأثیر تغذیۀ منابع مختلف اسید چرب بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین دورۀ انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود وضعیت سلامت گاوهای شیری پس از زایش، تغذیۀ منابع اسیدهای چرب غیراشباع است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر منابع مختلف چربی بر مادۀ خشک مصرفی، تولید و ترکیب‌های شیر و متابولیت­های خونی در دورۀ انتقال در گاوهای شیری هلشتاین بود. شمار 35 رأس گاو هلشتاین چند بار زایش آبستن (حدود 21 روز پیش از زایش) انتخاب و به‌طور تصادفی به یکی از پنج تیمار آزمایشی شامل: 1) شاهد (منبع اسیدهای چرب اشباع)، 2) مکمل CLA، 3) دانۀ کتان اکسترود، 4) مخلوط دانۀ کتان اکسترود و CLA و 5) کنجاله و روغن کلسیمی کنجد اختصاص داده شدند. مادۀ خشک مصرفی و تولید شیر، روزانه اندازه­گیری شد. نمونه­های خون در روزهای 21-، 14-، 7-، 3-، 0، 3، 7، 14 و 21 نسبت به زمان زایش برای تعیین غلظت گلوکز، کلسترول، تری­گلیسیرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) و اسیدهای چرب آزاد غیراستریفیۀ پلاسما (NEFA) گرد­آوری شد. مادۀ خشک مصرفی، کمیت و کیفیت شیر، غلظت NEFA و تری‌گلیسیرید پلاسما تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0P˃). در دورۀ پس از زایش، غلظت گلوکز پلاسما در تیمار CLA در مقایسه با جیره­های شاهد، کتان و مخلوط کتان و CLA بالاتر بود (05/0P˂). تیمار کنترل، بالاترین غلظت LDL را داشت (05/0P˂). غلظت کلسترول تیمار شاهد در روزهای 7 و 14 پس از زایش در مقایسه با دیگر تیمارها بالاتر بود (05/0P˂). به‌طورکلی تغذیۀ اسیدهای چرب غیراشباع بر عملکرد تأثیری نداشت ولی موجب بهبود فراسنجه­های خونی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding different sources of fatty acids on performance and blood metabolites in Holestein dairy cows during transition period

نویسندگان [English]

 • Neda Sheikh 1
 • Abolfazl Zali 2
 • Mahdi Ganjkhanlou 2
 • armin towhidi 2
 • Mahdi Dehghan-Banadaki 3
1 Ph.D. Candidate, Univeristy College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Feeding unsaturated fatty acids sources in dairy cows is a strategy to improve animal health during postpartum period. The aim of this study was to investigate the effects of different sources of fatty acids on dry matter intake (DMI), milk production and composition and blood metabolites during the transition period in Holstein dairy cow.  Multiparous pregnant Holstein cows (n=35) were selected (around 21 days before calving) and assigned randomly to one of the five experimental treatments including: 1) control (Source of palmitic acid), 2) CLA supplementation, 3) extruded linseed (LIN), 4)extruded linseed and CLA blend (LIN+CLA), 5) meal and calcium oil sesame. DMI and milk yield were recorded daily. Blood samples were collected at -21, -14, -7, -3, 0, 3, 7, 14 and 21 d relative to calving to determine plasma concentration of glucose, cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein (LDL) and nonesterified fatty acid (NEFA). DMI, milk yield and composition, plasma concentrations of NEFA and triglyceride were not affected by treatments. During the postpartum period, plasma concentrations of glucose were greater in CLA treatment compared with control, LIN and LIN+CLA diets. Control treatment had the greatest plasma concentration of LDL. Cholesterol concentration of control treatment was higher at 7 and 14 d post calving compared with other treatments. In overall, feeding the unsaturated fatty acid improved concentration of blood metabolites, although they had no effect on milk performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CLA
 • extruded linseed
 • meal sesame
 1. Baumgard, L. H., Sangster, J. K. & Bauman, D. E. (2001). Milk fat synthesis in dairy cows is progressively reduced by increasing supplemental amounts of trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid (CLA). Journal of Nutrition, 131, 1764-1769.
 2. Baumgard, L. H., Matitasshvili, E., Corl, B. A., Dwyer, D. A. & Bauman, D. E. (2002). trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid decreases lipogenic rates and expression of genes involved in milk lipid synthesis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 85, 2155-2163.
 3. Bernal-Santos, G., Perfield, J. W., Barbano, D. M., Bauman, D. E. & Overton, T. R. (2003). Production responses of dairy cows to dietary supplementation with conjugated linoleic acid (CLA) during the transition period and early lactation. Journal of Dairy Science, 86, 3218-3228.
 4. Bell, A. W. & Bauman, D. E. (1997). Adaptations of glucose metabolism during pregnancy and lactation. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 2, 265-278.
 5. Bremmer, D. R., Ruppert, L. D., Clark, J. H. & Drackley, J. K. (1998). Effects of chain length and unsaturation of fatty acid mixtures infused into the abomasum of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 81, 176-88.
 6. Chandler, T, L., Fugate, R. T., Jendza, J. A., Troescher, A. & White, H. M. (2017). Conjugated linoleic acid supplementation during the transition period increased milk production in primiparous and multiparous dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 224, 90-103.
 7. Dirandeh, E., Towhidi, A., Zeinoaldini, S., Ganjkhanlou, M., Ansari Pirsaraei, Z. & Fouladi-Nashta, A. (2013). Effects of different polyunsaturated fatty acid supplementations during the postpartum periods of early lactating dairy cows on milk yield, metabolic responses, and reproductive performances. Journal of Animal Science, 91, 713-721.
 8. Grummer, R. R. (1993). Etiology of lipid-related metabolic disorders in periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science, 76, 3882-3896.
 9. Griinari, J. M., Dwyer, D. A., Mcguire, M. A., Bauman, D. E., Palmquist, D. L. & Nurmela, K. V. V. (1998). Trans-octadecenoic Acids and milk fat depression in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 81, 1251-1261.
 10. Harvatine, K. J. & Allen, M. S. (2005). The effect of production level on feed intake, milk yield, and endocrine responses to two fatty acid supplements in lactating cows. Journal of Dairy Science, 88, 4018-4027.
 11. Hötger, K., Hammon, H. M., Weber, C., Görs, S., Tröscher, K., Bruckmaier, R. M. & Metges, C. C. (2013). Supplementation of conjugated linoleic acid in dairy cows reduces endogenous glucose production during early lactation1. Journal of Dairy Science, 96, 2258-2270.
 12. Jahani-Moghadam, M., Mahjoubi, E. & Dirandeh, E. (2015). Effect of linseed feeding on blood metabolites, incidence of cystic follicles, and productive and reproductive performance in fresh Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 98, 1828-1835.
 13. Kay, J. K., Mackle, T. R., Auldist, M. J., Thomson, N. A. & Bauman, D. E. (2004). Endogenous synthesis of cis-9, trans-11 CLA in dairy cows fed fresh pasture. Journal of Dairy Science, 87, 369-378.
 14. Kay, J. K., Roche, J. R. & Baumgard, L. H. (2006). Effects of dietary conjugated linoleic acid on production and metabolic parameters in transition dairy cows grazing fresh pasture. Journal of Dairy Research, 73, 367-377.
 15. Mashek, D. G., Bertics, S. J., & Grummer, R. R. (2005). Effects of intravenous triacylglycerol emulsions on hepatic metabolism and blood metabolites in fasted dairy cows. Journal of Dairy Science, 88, 100-109.
 16. McCullough, R. S., Edel, A. L., Bassett, C. M. C., LaVallée, R. K., Dibrov, E., Blackwood, D. P., Ander, B. P. & Pierce, G. N. (2011). The alpha linolenic acid content of flaxseed is associated with an induction of adipose leptin expression. Lipids, 46, 1043-1052.
 17. Moallem, U., Katz, M., Arieli, A. & Lehrer, H. (2007). Effects of peripartum propylene glycol or fats differing in fatty acid profiles on feed intake, production, and plasma metabolites in dairy cows. Journal of Dairy Science, 90, 3846-3856.
 18. Odens, L. J., Burgos, R., Innocenti, M., VanBaale, M. J. & Baumgard, L. H. (2007). Effects of varying doses of supplemental conjugated linoleic acid on production and energetic variables during the transition period. Journal of Dairy Science, 90, 293-305.
 19. Peterson, D. G., Baumgard, L. H. & Bauman D. E. (2002). Milk Fat Response to Low Doses of trans-10, cis-12 Conjugated Linoleic Acid (CLA). Journal of Dairy Science, 85, 1764-1766.
 20. Petit, H. V. (2002). Digestion, Milk production, milk composition, and blood composition of dairy cows fed whole flaxseed. Journal of Dairy Science, 85, 1482-1490.
 21. Petti, H. V., Germiquet, C. & Lebel, D. (2004). Effect of feeding whole, unprocessed sunflower seeds and flaxseed on milk production, milk composition, and prostaglandin secretion in dairy cows. Journal of Dairy Science, 87, 3889-3898.
 22. Rezaei Roodbari, A., Towhidi, A., Zhandi, M., Rezayazdi, K., Rahimi Mianji, G., Dirandeh, E. & Colazo, M. G. (2016). Effect of conjugated linoleic acid supplementation during the transition period on plasma metabolites and productive and reproductive performances in dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 219, 294-303.
 23. Santos, J. E. P., Bilby, T. R., Thatcher, W. W., Staples, C. R. & Silvestre, F. T. (2008). Long chain fatty acids of diet as factors influencing reproduction in cattle. Reproduction in Domestic Animals, 43, 23-30.
 24. Schlegel, G., Ringseis, R., Windisch, W., Schwarz, F. J. & Eder, K.  (2012). Effects of a rumen-protected mixture of conjugated linoleic acids on hepatic expression of genes involved in lipid metabolism in dairy cows. Journal of Dairy Science, 95, 3905-3918.
 25. Shirzadegan, K. & Jafari, M. A. (2014). The effect of different levels of sesame wastes on performance, Milk composition and blood metabolites in Holstein lactating dairy cows. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2, 1296-1303.
 26. Takeuchi, H., Nakamoto, T., Mori, Y., Kawakami, M., Mabuchi, H., Ohishi, Y., Ichikawa, N., Koike, A. & Masuda, K. (2001). Comparative effects of dietary fat type on hepatic enzyme activities related to the synthesis and oxidation of fatty acid and to lipogenesis in rats. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 65, 1748-1754.
 27. Were, B. A., Onkware, A. O., Gudu, S., Welander, M. & Carlsson, A. S. (2006). Seed oil content and fatty acid composition in east African sesame (Sesamum indicum L.) accessions evaluated over 3 Years. Field Crops Research, 97, 254-260.
 28. Zebeli, Q., Ghareeb, K., Humer, E., Metzler-Zebeli, B. U. & Besenfelder, U. (2015). Nutrition, rumen health and inflammation in the transition period and their role on overall health and fertility in dairy cows. Research in Veterinary Science, 103, 126-136.
 29. Zachut, M., Arieli, A., Lehrer, H., Livshitz, L., Yakoby, S. & Moallem, U. (2010). Effects of increased supplementation of n-3 fatty acids to transition dairy cows on performance and fatty acid profile in plasma, adipose tissue, and milk fat. Journal of Dairy Science, 93, 5877-5889.