دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان‌سازی فحلی در گوسفند دربارة این فناوری در استان‌های مرکزی و فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

2 استادیار، گروه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

4 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش بازده تولید مثلی از عوامل اساسی افزایش بازده اقتصادی و بقای دامداران متوسط و خرده‌پاست. تحقق این مهم مستلزم تحقیقات مشارکتی و برنامه‌های ترویجی با همکاری دامداران است. در تحقیق توصیفی-همبستگی حاضر، وضعیت همة دامداران هدف طرح همزمان‌سازی فحلی (دام سبک) در استان‌های مرکزی (11نفر) و فارس (12 نفر) از نظر دانش و نگرش دربارة این فناوری مطالعه شد. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و نیز مصاحبة عمیق استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش فنی دامداران هدف طرح دربارة همزمان‌سازی فحلی در حد متوسط قرار داشت. همچنین نگرش عاطفی، کاربردی و معرفتی مشارکت‌کنندگان دربارة فناوری همزمان‌سازی فحلی در سطح مطلوبی بود و پایین‌ترین مطلوبیت، مربوط به دانش کاربردی پاسخگویان بود. وجود مسائلی مانند رعایت‌نکردن برخی نکات از سوی دامداران (مانند تعداد ناکافی قوچ در زمان جفت‌گیری، تغذیة ناقص در زمان فحلی)، برگزارنشدن دورة آموزشی از سوی مجریان، نبود شاخص مناسب در انتخاب دامدار و مکمل‌نبودن برنامه‌های آموزشی با اجرایی در برنامة طرح مانع گسترش مطلوب این فناوری در بین دامداران شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The knowledge and attitudes of target livestock producers of ewe estrous synchronization model plan in Markazi and Fars provinces

نویسندگان [English]

 • Mahdi Khodaei Motlagh 1
 • Naser Zamani-Miandashti 2
 • Amir Hossein Khaltabadi-Farahani 3
 • Mohammad Yahyaei 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and natural resources, Arak University, Arak, Iran
2 Deptartment of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and natural resources, Arak University, Arak, Iran
4 Department of New Sciences and Technologies, Life Science Engineering Group, University of Tehran
چکیده [English]

The increase of reproduction performance is one of the critical factors for improving economic achievement and sustaining small and middle scale livestock producing. For this to happen, participatory research and extension programs should be implemented with the help of livestock producers. In the present study, the knowledge and attitudes of target livestock producers of ewe estrous synchronization model plan in Markazi (N=11) and Fars (N=12) provinces were investigated. The data were collected using questionnaires and in-depth interviews. The results indicated that producers obtained an average score in the knowledge test. The respondents’ attitudes towards the technology were positive. The main factors preventing the technology to be extended among neighbourhood livestock producers included: lack of attention to some of the advices (e.g., small number of rams when mating, and inappropriate feeding), not providing educational programs by organizers, lack of appropriate indicators to choose target producers, and lack of a complementary and tuned relations between educational programs and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ewe estrous synchronization
 • Livestock producer
 • Affective attitude
 • Cognitive attitude
 • Behavioural attitude
 1.  

  1. Abate, G. (1996). Analysis of extension contact and farmer`s knowledge in the coffee sector of Ethiopia. Proceedings of the XIII the International Symposium on Horticulture Economics. August 4-9, 1990 Rutgers. The state university of new Jerjey, USA.
  2. Asadi, A., Malek Mohammadi, I., Hosseini, S. M. & Jafar Nejad, A. (2004). Factor analysis of the constructs of effectiveness in the system of development, transfer and application of agricultural technology (AKIS) based on the opinions of extension experts in Iran. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 35(4), 933-941.
  3. Asadolahpour, A. (2006). Evaluation of educational courses for stockmen: the case of Mazandaran. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 2 (2), 99-110 (In Farsi).
  4. Babmorad, R. (2000). Extension needs of sugar beet proeucers in Brojerd to increase sugar content. M.Sc. thesis. University of Tehran (In Farsi).
  5. FAO. (2012). The state of food insecurity in the world 2012. Retriewed on 18 November, 2012 from http://www.fao.org/infographics/pdf/FAO-infographic-SOFI-2012-en.pdf.
  6. Haji Mirrahimi, S. D. (2002). Determining livestock producers’ satisfaction with the educational and extension programs in Qom Province. Provincial Organiztion of Jihad-e Agriculture (In Farsi).
  7. Haji Mirrahimi, S. (2002). An investigation of educational needs of semi-industry cattle hustandries workers in Qom Province. Pajouhesh & Sazandegi, 61, 39-50 (In Farsi).
  8. Jannat, S., Chizari, M. & Abbasi, S. (2008). Study of dairy farmers’ technical knowledge toward improving the quality of milk: a case of Golpayegan township. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 4(1), 49-60 (In Farsi).
  9. Joori, M. H. (2002). Analysis of the awareness and technical knowledge of livestock producers in usage of West Mazandaran rengelands (case study: rangelands of Ramsar's Javaherdeh). Iranian Journal of Range and Desert Research, (9), 1251-1265 (In Farsi).
  10. Movahedi, R. & Chizari, M. (2005). Effectiveness of Joint Extension-research Plans Based on Perceptions of Extension Agents and Researchers in Lorestan and Kermanshah Provinces, Iran. Proceedings of the 21st Annual Association for the International Agricultural and Extension Education Conference, May 25-29, USA, PP. 96-104.
  11. Muller-Praefcke, D., Lai, K. C. & Sorrenson, W. (2010). The use of monitoring and evaluation in agriculture and rural development projects. Retriewed on 18 November, 2012 from http://www.fao.org/docrep/013/am292e/am292e00.pdf.
  12. Padar Yamchi. S. (2004). An investigation of livestock producers’ educational needs and attitudes towards artificial insemination in dairy cows. Faslnameh Roosta va Toose, 3, 33-50 (In Farsi).
  13. Rezvanfar, M. & Mokhtarnia, M. (2003). Livestock producers’ information about livestock producing technologies in Azarbayejan Sharghi Province. Proceedings of the First National Congress of Animal Sciences and Fisheries, 2, p. 1012 (In Farsi).
  14. Sindhu, K. S. (1980). A study of dimentinal variation in the knowledge of dairy farmer, of ICDP and non ICDP area of panjab. M.Sc. thesis. National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana), India.
  15. Singh, S. P. & Laharia, S. N. (1992). Constraints in transfer of sugarcane technology. Indian Journal of Extension Education, 28 (1&2), 65-70.
  16. Statistical Center of Iran. (2002). Yearly statistic of 2001. Tehran, Statistical Center of Iran (In Farsi).
  17. VatanKhah, M. (1995). Genegic paremeters of reproduction characteristics among Lori Bakhtiari sheeps. M.Sc. thesis, Sanati Isfahan University (In Farsi).
  18. Zamani-Miandashti, N. & Malek Mohammadi, I. (2012). Effectiveness of agricultural human resource development interventions in Iran (three cases in Fars Province). Journal of Agricultural Sciences and Technology, 14, 11-25.
  19. Zarifian, S. & Azizi, M. (2010). The factors affecting attitude of managers towards Integrating Animal Husbandry Program in Tabriz District. Agricultural Knowledge and Sustainable Development Quarterly, 2(4), 1-10. 
  20. Zavar, T. & Farjadnia, K. (1997). An evaluation of educational programs on sheep producing. Proceedings of the First Seminar of Extension in Natural Resources, Livestock, and Fisheries, Karaj, 370-383 (In Farsi).