اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شویندۀ خنثی و دانۀ کلزای برشته‌شده بر عملکرد بره‌‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‏ های با کنسانترۀ بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه، گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیارگروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیرات جایگزینی بخشی از نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر، با یا بدون دانۀ کلزای برشته بر عملکرد بره‏های نر پرواری، از24 رأس برۀ نر نژاد عربی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 به‌مدت 84 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر با یا بدون دانۀ کلزای برشته. تیمارها تأثیر معنی‏داری بر مادۀ خشک مصرفی، ضریب تبدیل، قابلیت هضم پروتئین، و مادۀ آلی نداشتند (05/0p >). جیره‏های با نشاستۀ بالا در مقایسه با جیره‏های حاوی الیاف قابل حل، سبب کاهش در قابلیت هضم مادۀ خشک، مادۀ آلی، ADF، و NDF گردیده‌اند (01/0p<). افزودن دانۀ کلزای برشته، کاهش قابلیت هضمADF ، و NDF را در پی داشت (01/0p <). اثر متقابل منبع کربوهیدرات با دانۀ کلزای برشته در ارتباط با افزایش وزن و pH شکمبه معنی‏دار بود (01/0p<) و افزودن دانۀ کلزای برشته به جیره با نشاستۀ بالا سبب افزایش شایان توجه این دو فراسنجه در مقایسه با جیره‏های حاوی الیاف قابل حل شد. در کل نتایج نشان داد که جایگزینی بخشی از نشاسته با الیاف قابل حل و نیز افزودن دانۀ کلزای برشته به این جیره‌ها تأثیر مطلوبی بر افزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی، و pH شکمبه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of neutral detergent soluble carbohydrate source and addition roasted canola seed on growth performance and nutrient digestibility of lambs fed high concentrate diets

نویسندگان [English]

  • Sadegh Asadollahi 1
  • Mohsen Sari 2
  • Naeem Erfanimajed 3
  • Morteza Chaji 2
  • Morteza Mamouei 4
1 PhD Candidate, Department of Animal Science, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Raimn Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
3 Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Raimn Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of partial replacement of barley starch with beet pulp soluble fiber with or without roasted canola seed on apparent nutrient digestibility, dry matter intake, daily weight gain, feed conversion ratio and rumenal pH 24 Arabian male lambs were used for 84 days in a completely randomized design with a 2×2 factorial arrangement. Treatments had no significant effect on the dry matter intake, feed conversion ratio, and apparent digestibility of protein and organic matter (P>0.05). High starch diets compared with high soluble fiber diets caused a significant decrease in the digestibility of DM, OM, ADF and NDF (P<0.01). Canola seed addition significantly decreased ADF and NDF digestibilities (P<0.01). The carbohydrate source by canola seed interaction was significant for daily weight gain and rumen pH (P<0.01) indicating that addition of canola seed to high starch diet increased daily weight gain and rumen pH more dramatically in comparison with diet containing soluble fiber (P<0.01). It is concluded that partial replacement of starch with soluble fiber and addition of canola seed to these diets could have positive effects on growth performance, nutrient digestibility and rumen pH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fattening lamb
  • neutral detergent soluble carbohydrate source
  • performance
  • roasted canola seed