مطالعۀ اثر بره‌موم و موننسین در شیر برعملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیرات تغذیه‏ای بره‌موم بر عملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ آزمایشی (تیمار) و 10 تکرار (گوساله) به مدت 52 روز صورت گرفت. جیره‏ها شامل: جیرۀ اول: شاهد (بدون موننسین در استارتر و بدون بره‌موم در شیر)، جیرۀ دوم: استارتر بدون موننسین و پودر بره‌موم در سطح ppm500به‌صورت محلول در شیر، جیرۀ سوم: استارتر بدون موننسین و پودر بره‌موم در سطح ppm1000 به‌صورت محلول در شیر، و جیرۀ چهارم: استارتر حاوی موننسین و بدون بره‌موم در شیر بودند. تجزیۀ آماری با نرم‌افزار SAS رویۀ  MIXEDو GLM انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که ازنظر میانگین وزن در دورۀ شیرخوارگی (05/0p<) و در کل دورۀ آزمایش (دورۀ شیرخوارگی و پس از شیرخوارگی) (01/0p<) بین جیره‏ها اختلاف معنی‏داری وجود داشت، به‌طوری که تیمار 3 بیشترین میزان وزن و تیمار 2 کمترین میزان وزن را داشتند. ارتفاع جدوگاه گوساله‏های جیرۀ 3 با جیره‏های دیگر اختلاف معنی‏داری داشت (01/0p<) و تیمارهای 3 و 2 به‌ترتیب بیشترین اثر را بر افزایش قد داشتند. بین گوساله‏ها ازتظر مادۀ خشک مصرفی در کل دورۀ آزمایش و پس از شیرخوارگی تفاوت معنی‏داری وجود داشت (05/0p<). در کل دورۀ آزمایش گوساله‏های تغذیه‌شده با جیرۀ 1 بیشترین میزان مصرف خوراک و گوساله‏های تغذیه‌شده با جیرۀ 4 کمترین میزان مصرف خوراک را داشتند. ازنظر بازده مصرف خوراک اختلاف معنی‏داری بین جیره‏ها مشاهده نشد (05/0p>). قابلیت هضم مادۀ خشک، مادۀ آلی، و دیوارۀ سلولی تفاوتی را بین تیمارها نشان نداد (05/0p>). با توجه به تأثیر مطلوب‏تر بره‏موم (آنتی‏بیوتیک طبیعی) بر رشد گوساله در مقایسه با موننسین (آنتی‏بیوتیک سنتتیک)، توصیه می‏شود در خوراک گوساله‏های شیرخوار از بره‌موم در سطح ppm1000 در هر کیلو شیر مصرفی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of propolis and monensin in milk on performance, feed intake and digestibility in Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Peyman Paravian 1
  • Gholamali Nehzati 2
  • kamran Reza-yazdi 3
  • Mahdi Dehghan 4
1 MSc., Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistance Professor, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to surveying the effect of feeding propolis on performance, feed intake and digestibility in Holstein suckling calves, the experiment was designed in a completely randomized design with 4 treatments (diet) and 10 replicates (cattle) during 52 days. Treatments included: 1. Control (without monensin in starter and without propolis in milk); 2. Starter without monensin and 500 ppm soluble propolis powder in milk; 3. Starter without monensin and 1000 ppm soluble propolis powder in milk; and 4. Monensin in starter and without propolis in milk. Statistical analysis was done with SAS software and PROC MIXED and GLM. There was significant difference between treatments for means body weight during suckling (P<0.05) and whole period (suckling and after suckling) (P<0.01). Treatment 3 had the highest and treatment 2 had the lowest body weight. The wither height in treatment 3 had significant difference with other groups (P<0.01). Both treatment 3 and 2 had the highest wither height in order. There was significant difference between treatments for dry matter intake both in whole period and after suckling (P<0.05). In whole period treatment 1 had the highest and treatment 4 had the lowest dry matter intake. There was no significant discrepancy in terms of feed efficiency and digestibility of dry matter, organic matter and neutral detergent fiber. According to positive effect of propolis (biological antibiotic) on the performance of calves in compare of monensin (synthetic antibiotic), it is recommended to use 1000 ppm propolis in per kg milk in suckling calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monensin
  • performance
  • propolis powder
  • Suckling calves