تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق از 607662 (317608) داده‌های تولید شیر (روزهای باز) متعلق به 294417 (177838) رأس گاو هلشتاین که بین سال‌های 1362 الی 1386 زایش داشتند، استفاده شد. مدل استفاده‌شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل دام دو‌صفتی بود که در آن تأثیرات ثابت چون گله، سال زایش، ماه زایش، طول دورۀ شیردهی (فقط برای صفت تولید شیر)، سن زایش برای هر شکم، و پیامدهای ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی تصادفی در نظر گرفته شدند. روندهای فنوتیپی (ژنتیکی) براساس مدل تابعیت ساده (تکه‌ای) میانگین ارزش‌های فنوتیپی (ژنتیکی) روی سال تولد برازش داده شدند. نتایج نشان داد که وراثت‌پذیری تولید شیر (روزهای باز) و تکرار‌پذیری آن به‌ترتیب 20/0 (054/0) و 42/0 (120/0) بود. روند فنوتیپی تولید شیر 65/116 کیلوگرم در سال براورد شد (p<0.05)، اما در صفت روزهای باز روند فنوتیپی مشاهده نشد (p>0.05). روند ژنتیکی تولید شیر از سال 1364 الی 1375 حدود 15/4- کیلوگرم در سال براورد شد (p<0.05) اما پس از سال 1375 الی 1384 دارای روندی افزایشی و حدود 74/43 کیلوگرم در سال مشاهده شد (p<0.05). روند ژنتیکی روزهای باز قبل از سال 1375 معنی‌دار نبود (p>0.05)، اما روند ژنتیکی این صفت از سال 1375 به بعد حدود 36/0 روز در سال تخمین زده شد (p<0.05). همبستگی فنوتیپی بین این دو صفت پایین ولی مثبت (041/0) و همبستگی ژنتیکی بین این دو صفت 46/0 براورد شد که نشان‌دهندۀ روزهای باز بیشتر برای گاوهای با تولید بالاتر است. همبستگی ژنتیکی بین این دو صفت در مقایسه با همبستگی فنوتیپی نشان‌دهندۀ این موضوع مهم است که رابطۀ قوی بین این دو صفت توسط عوامل محیطی پوشانده شده است. براساس این تحقیق پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های اصلاح نژادی گاو شیری در کشور افزون بر صفات تولیدی، به صفات تولید مثلی نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis of milk yield and open days traits of Holstein dairy cattle in Iran for first five lactation

نویسندگان [English]

  • Hossein Mehrban 1
  • Seyyed Mehdi Esmaeilifard 2
  • Mojtaba Najafi 3
  • Bita Abbasi mashaei 3
  • Ebrahim Asadi-Khashoei 1
1 Assistance Professor Department of Animal Science, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 PhD Candidate, Genetics and Animal Breeding, Department of Animal Science, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Sari, Mazandaran, Iran
3 PhD Candidate, Genetics and Animal Breeding, Department of Animal Science, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

A data file containing 607662 (317608) milk (open days) records belonging 294417 (177838) Holstein cows that were calved from 1983 to 2008 was used. The bivariate repeatability model was used for data analyzing so that herd, calving year, calving month, days in milk (only for milk trait) and calving age for each parity, were assumed as fixed effects and additive genetics and permanent environmental effects were considered as random. Phenotypic (genotypic) trends were estimate based on mean of phenotypic values (breeding values) on birth year by simple (segmented) regression. Heritability and repeatability for milk yield (open days) were obtained 0.20 (0.054) and 0.42 (0.120), respectively. Phenotypic trend of milk yield was 116.65 Kg per year (P<0.05) but open days wasn’t followed any trend (P>0.05). Genetic trend of milk yield before 1996 was estimated -4.15 per year (P>0.05), but after 1996 milk yield has uptrend and was observed 43.74 Kg per year (P<0.05). Genetic trend of open days before 1996 wasn’t significant, but after 1996 genetic trend of this trait was estimated 0.36 day per year (P<0.05). Phonotypic correlation between these two traits was low but positive (0.041) and genetic correlation estimated 0.46 that shows more open days for high productive cows. Genetic correlation compared to the phenotypic correlation explains that the strong relationship between these traits was covered by environmental effects. According to the results of this study, it is suggested to pay more attention to the reproductive traits in addition to productive traits in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic correlation
  • genetic trend
  • Holstein cows
  • milk yield
  • open days