نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

2 استاد دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نهاده‏های مصرفی، هزینه‏های تولید، ترکیب مواد مغذی، و عملکرد در استحصال علف یونجه به‌صورت خشک و سیلو‌شده بود. بدین منظور اطلاعات تولید علف خشک یونجه از 75 مزرعه در استان زنجان با استفاده از پرسش‏نامه در سال 1391 جمع‏آوری شد. نمونه‏گیری با روش نمونه‏گیری تصادفی سیستماتیک انجام شد. سپس، دو مزرعه به‌منظور برداشت یونجه برای سیلوکردن تحت بررسی قرار گرفت و تمامی اطلاعات ثبت شد. براساس اطلاعات این دو مزرعه، داده‌های تولید یونجۀ سیلوشده در 75 مزرعۀ آزمایش‌شده برآورد گردید. نسبت سود به هزینه در تولید علف خشک یونجه و یونجۀ سیلو‌شده به‏ترتیب 20/1 و 44/1 محاسبه شد. هزینۀ تولید یک کیلوگرم علف خشک یونجه و یونجۀ سیلوشده به‏ترتیب 83/5874 و 26/4899 ریال و پروتئین ‏خام تولیدی در تولید علف خشک یونجه و یونجۀ سیلوشده به‏ترتیب42/955 و 73/1338 کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. قیمت تمام‌شدۀ انواع انرژی (NEL3X،NEL4X) حاصل از علف خشک یونجه در مقایسه با یونجۀ سیلوشده بالاتر بود. نتایج نشان‌دهندۀ سودآوری بیشتر در تولید یونجۀ سیلوشده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of nutrients and cost-income from two alfalfa harvesting methods (hay or silage)

نویسندگان [English]

  • Davood Zahmatkesh 1
  • Hamid Amanlou 2
  • Ghader Dashti 3

1 PhD Candidate

2 Professor at university of Zanjan

3 Associate Professor

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate consumption inputs, production costs, nutrient composition and performance in production of alfalfa hay and alfalfa silage. Therefore, data on alfalfa hay production were collected from 75 farms in Zanjan province, using a face to face questionnaire in the year 2012. A systematic random sampling method was used. Then, two farms managed by silage harvesting system and all data were recorded. Data on 75 farms for alfalfa silage production estimated based on data obtained. The benefit-cost ratios from alfalfa hay and alfalfa silage productions were to be 1.20 and 1.44, respectively. Total cost of production was calculated as 5874.83 and 4899.26 Rials per Kg for alfalfa hay and alfalfa silage, respectively. The crude protein yield of alfalfa hay and alfalfa silage productions were calculated as 955.42 and 1338.73 Kg ha-1, respectively. Cost of energy types (NEL3X, NEL4X) for alfalfa hay was higher than alfalfa silage. The results indicated alfalfa silage production was more profitable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of production
  • forge
  • input consumption
  • Nutrients