تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین E در رقیق‌کننده‌ بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی فرایند سردسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دکتری حرفه‌ای، مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

5 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر غلظت‌های گوناگون ویتامین E (VitE) بر کیفیت اسپرم اسبچۀ ‌خزر پس از نگهداری منی در دمای 5 درجۀ سانتی‌گراد بود. پس از جمع‌آوری منی، حدوداً 90 درصد پلاسمای آن به‌وسیلۀ سانتریفیوژ با نیروی ×g600 حذف شد. پلیت‌ها با هم مخلوط و به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. سپس با رقیق‌کننده‌های حاوی غلظت‌های صفر (شاهد منفی)، 5، و 10 میلی‌مول VitE و DMSO (شاهد مثبت، به‌عنوان حلال VitE) رقیق شدند تا غلظت نهایی 106×50 اسپرم در هر میلی‌لیتر به‌دست آید. برای هر تیمار جنبایی، زنده‌مانی، یک‌پارچگی غشا، ناهنجاری کل، و پراکسیداسیون لیپیدی در زمان‌های صفر، 6، 24، و 48 ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزودن VitE بر جنبایی کل و پیش‌رونده تأثیر نداشت (05/0<P). یک‌پارچگی غشا و زنده‌مانی در تیمار حاوی 5 میلی‌مول VitE در زمان 48، به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شاهد بیشتر بود (05/0>P). طی مدت نگهداری اسپرم، ناهنجاری کل بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<P). پراکسیداسیون لیپید در زمان 48، در تیمار حاوی 5 میلی‌مول VitE به‌طور معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود (05/0>P). از بین غلظت‌های بالا، غلظت 5 میلی‌مول VitE موجب حفظ کیفیت اسپرم اسبچۀ ‌خزر طی نگهداری سرد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Vitamin E in semen extender during the cooling on Caspian stallion sperm quality

نویسندگان [English]

 • Iman Yousefian 1
 • Ahmad Zare-shahneh 2
 • Mahdi Zhandi 3
 • Majid Bahreini 4
 • Ghazaleh Izadpanah 1
 • Reza Noei 1
 • Mojtaba Emamverdi 5
1 Postgraduate Student, University College of Agriculture & Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture & Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, University College of Agriculture & Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Professional Doctorate, National Animal Breeding Center and Promotion of Animal Products, Iran
5 Postgraduate Student, University College of Agriculture & Natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effects of different concentrations of vitamin E (Vit. E) in the quality of preserved stallion semen at 5C for a period of 48 h. Semen was collected and most (≥90%) seminal plasma removed by centrifugation at 600 × g. Pooled samples divided in four equal parts and diluted with extenders that was supplemented with different concentrations of Vit. E [(0 (control, C), 5 and 10 mM)] and DMSO positive control group [as vitamin E solvent, (DC)] to a final concentration of 50 × 106 sperm/ml. Motility, viability, plasma membrane integrity, total abnormality and lipid peroxidation were determined at 0, 6, 24 and 48h. The results showed that 5mM vitamin E resulted in higher viability and plasma membrane integrity compared to control after 48 h of storage (P<0.05). Different concentrations of vitamin E had no significant effects on sperm motility and total abnormality compared to C and DC extender (P>0.05). Also, 5mM Vit. E was decreased lipid peroxidation compared C and DC extenders after 48h of storage (P<0.05). In conclusion, between above-mentioned different concentrations, 5mM Vit. E could improve Caspian stallion sperm quality during cooled-storage at 5°C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian stallion semen
 • Cooling
 • Lipid Peroxidation
 • Sperm quality
 • vitamin E