شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری

مهدی عابدی ده شیخ؛ مصطفی محقق دولت آبادی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 571-577

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.141864.653415

چکیده
  گیرندة ملانوکورتین-1 که توسط جایگاه گسترش کد می‌شود، نقش مهمی در تنوع رنگ پوشش در دام‌های اهلی بازی می‌کند. در این بررسی، قطعه‌ای به طول840 جفت باز از ناحیة 5َ کناری و قسمت اعظم توالی کدکنندة ژن MC1R گوسفندی در پانزده رأس گوسفند لری بختیاری با فنوتیپ متفاوت تعیین توالی شد. نتایج تعیین توالی شمار هشت چندشکلی تک نوکلئوتیدی را نشان داد که ...  بیشتر

تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری

سیدسعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمید رضا میرزایی الموتی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61673

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز (متابولیسم) همراه با افزایش لیزین و متیونین محافظت‌شدۀ شکمبه‌ای در پنج هفتۀ آخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی میش‌های افشاری و بره‌ها بود. 25 رأس میش یک‌بار زایش در قالب طرح کامل تصادفی نامتعادل با جیره‌های غذایی محتوای پروتئین قابل سوخت‌وساز کم همراه با لیزین ...  بیشتر

تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61662

چکیده
  در این آزمایش، تأثیر سطوح مختلف پودر میوۀ عناب (0، 30 و 60 میلی­گرم) بر فراسنجه­های تخمیر، جمعیت پروتوزوآیی کل و سه زیر خانوادۀ Entodiniinae، Ophryscolecinae، Diplodiniinae و یک خانوادۀ Isotrichdae و تولید گاز متان در شرایط برون­تنی در قالب یک طرح کامل تصادفی ارزیابی شد. افزودن پودر میوۀ عناب سبب کاهش سرعت تخمیر (01/0˂P) و بهبود قابلیت (پتانسیل) تخمیر (a+b) در هر دو ...  بیشتر

مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس

کوروش صوفیه؛ حامد رضایی؛ حمید کهرام

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 317-325

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54346

چکیده
  یکی از محدودیت‌ها در تلقیح مصنوعی گوسفند ساختار ویژة سرویکس گوسفند است که دارای تفاوت‌های چشمگیری است. موفقیت در تلقیح مصنوعی با مورفولوژی سرویکس گوسفند ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این پژوهش مطالعة ساختار آناتومی سرویکس و مقایسة آن در گوسفندهای نژاد ماکویی، کردی و افشاری است. در این پژوهش 300 دستگاه تولید مثلی گوسفند ماده از نژادهای ...  بیشتر

تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 363-374

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54357

چکیده
  در این مطالعه تأثیر سه سطح برگ اکالیپتوس (0، 65/28 و 31/57 میلی‌گرم) که به سه روش هوا، آون و برودت-خشک، خشک شده بودند، بر خصوصیات تخمیر شکمبة گوسفند به روش برون‌تنی و آزمون گاز بررسی شد. مقادیر گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی مادة آلی، شاخص بازده سنتز پروتئین میکروبی (PF) (میلی‌گرم مادة آلی تجزیه‌شده ...  بیشتر

تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند

محمد جواد ابرقوئی؛ یوسف روزبهان

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 375-384

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50381

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیرات سطوح گوناگون عصارۀ تفالۀ انگور بر تولید گاز به‌روش آزمایشگاهی و برخی پارامترهای تخمیر شکمبه مانند سوبسترای تجزیه‌شده، اسیدهای چرب فرّار، و تولید پروتئین میکروبی با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند انجام شد. برای تهیۀ عصاره، تفالۀ انگور خشک با نسبت وزنی مساوی با آب مقطر مخلوط گردید و در سطوح صفر، ...  بیشتر

تأثیرعصاره گل گاو زبان (Echium amoenum) بر متابولیت های پلاسمای خون و برآورد گاز متان بره های نر مهربان

ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 273-282

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.36155

چکیده
  تعداد 48 رأس بره¬ شش ماهه نر مهربان با میانگین وزن اولیه 9/3 ± 1/32 کیلوگرم برای بررسی تأثیر عصاره گل گاوزبان بر متابولیت¬های پلاسمای خون و گاز متان مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از دو هفته سازگاری با جیره کاملاً مخلوط (با نسبت 60 به 40 کنسانتره و علوفه)، بره¬ها بر اساس وزن اولیه به صورت تصادفی به چهار گروه 12 رأسی در قالب یک طرح کاملاً ...  بیشتر

اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند

علی محرری؛ سیدحسن نوریان

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 465-479

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.30267

چکیده
  در این آزمایش از هشت رأس گوسفند نر لری بختیاری با میانگین سن 11 ماه و وزن متوسط 5/2 ± 5/32 کیلوگرم استفاده شد. گوسفندان تحت آزمون به دو دسته تقسیم شدند و یک گروه به عنوان شاهد و گروه دیگر به عنوان گروه دریافت کننده مکمل موننسین در نظر گرفته شد. به گروهی که از مکمل موننسین استفاده میکرد روزانه به میزان 22 میلیگرم به ازای هر رأس موننسین همراه ...  بیشتر

انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 401-411

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29347

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر انتخاب بر کاهش اندازه دنبه در بره‌های لری‌بختیاری به مدت پنج سال در محل ایستگاه توسعه، پرورش و اصلاح‌نژاد گوسفند لری‌بختیاری انجام گرفت. برآورد وزن دنبه براساس معادله تابعیت وزن دنبه از اندازه ابعاد ظاهری دنبه در سن شش ماهگی بدست آمد. عمق بافت نرم در نقطه 12 سانتی‌متری از خط وسط پشتی بدن روی دنده دوازدهم ...  بیشتر

مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی

حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه؛ سپهر مرادی؛ سیدمجتبی سیدمومن

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 83-89

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24912

چکیده
  این تحقیق به منظور مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول های تولید کننده الیاف گوسفندان انجام گرفت. 40 رأس میش غیر شیرده (16 رأس کیوسی، 12 رأس آرخامرینوس*مغانی و 12 رأس سافولک*مغانی) با میانگین سنی مشابه (22 ماه)، در یک دوره آزمایشی 50 روزه مورد استفاده قرار گرفت. پس از اتمام دورة آزمایش، از هر گوسفند به مقدار 50 گرم پشم و یک قطعه پوست نمونه برداری شد. ...  بیشتر

مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور

آرمین توحیدی؛ فرهاد صمدیان؛ حمید کهرام؛ مهدی انصاری

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 361-367

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در مهمترین نشخوارکنندگان اهلی ایران شامل گاو، گوسفند و بز بود. به این منظور از 28 رأس گاو نر هلشتاین، 12 رأس گوسفند نر شال و 7 رأس بز نر مهابادی نمون? منی جمع‌آوری شد. حیوانات در طی آزمایش با جیره استاندارد تغذیه شدند. نمونه‌ منی در دمای C°37 به آزمایشگاه منتقل و لیپیدهای اسپرم استخراج ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل

سعید حسنی؛ امید امام وردی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ همایون فرهنگ فر

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 343-349

چکیده
  داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال ...  بیشتر

ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری

محمدعلی طالبی؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط بین صفات رشد و لاشه، اطلاعات صفات رشد (6240 رأس) و لاشه بره‌های لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن 5±90 روزگی از شیر گرفته شدند و پس از طی دوره رشد بعد از شیرگیری (سن 193 روزگی) تعداد 454 رأس بره کشتار و لاشه 264 رأس از آنها تجزیه شد. پارامترهای ژنتیکی صفات ...  بیشتر