کلیدواژه‌ها = تولید گاز
ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-25

10.22059/ijas.2018.220600.653479

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت‌الله روشنفکر


تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 135-144

10.22059/ijas.2016.61676

زهرا امینی فرد؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی


بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 375-384

10.22059/ijas.2014.54358

فاطمه اصغرزاده؛ محمد حسن فتحی؛ محمد علی بهدانی


ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-10

10.22059/ijas.2012.24904

زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی