تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

زکریا قدیری؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ قدرت اله رحیمی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 131-139

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24917

چکیده
  چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در 300 راس گوسفند نژاد کرمانی از جمعیت ایستگاه اصلاح‌نژاد گوسفند کرمانی در شهربابک تعیین شد. جهت تعیین چند شکلی پروتئین هموگلوبین از الکتروفورز افقی استات سلولز با بافر پیوسته و جهت تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین و ترانسفرین از الکتروفورز افقی ژل پلی‌آکریل آمید با بافر ناپیوسته ...  بیشتر

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 337-344

چکیده
  گوسفند کرمانی یکی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان کرمان است که تاکنون از طریق نشانگرهای ریزماهواره ویژه کروموزوم Y مطالعه نشده است. در این پژوهش وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریزماهواره ویژه کروموزوم Y گاوی در گوسفند کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد صد قوچ و 20 میش غیرخویشاوند به طور تصادفی انتخاب و خون‌گیری انجام شد. استخراج ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

مرتضی ستایی مختاری؛ امیر رشیدی؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسین مرادی شهر بابک

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش از داده‌های 2332 بره حاصل از 815 میش و 61 قوچ که در طی سال‌های 1372 تا 1383 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی جمع آوری شده بود، برای برآورد روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی استفاده شد. وراثت پذیری صفات در تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق‌گیری ...  بیشتر