تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 181-188

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.55649

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور برآورد اجزای واریانس، روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلول‌های بدنی (SCS) با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح دام و بهبود تولیدات دامی کشور اجرا شد. در این مطالعه، از 850729 رکورد روز آزمون شمار سلول‌های بدنی (SCC) در دوره‌های شیردهی1 تا 4 مربوط به 32955 گاو ماده استفاده شد که در 472 گله طی سال‌های 1383 تا 1392 ...  بیشتر

مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدباقر زندی؛ محمد رزم کبیر

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 393-400

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29346

چکیده
  هدف از این تحقیق مقایسه شش نرم افزار DFREML، WOMBAT، ASReml، MATVEC، DMU و Thrgibbsf90 از نظر برخی ویژگی ها مانند کاربر پسندی، تسهیلات محاسباتی، صحت و دقت برآورد پارمترهای ژنتیکی و محیطی می‌باشد. برای انجام این کار، از داده‌های شبیه سازی شده و واقعی (صفت وزن تولد و شیرگیری گوسفند بلوچی) در حالت یک و دو صفتی استفاده شد. در همه نرم افزارها به استثنای Thrgibbsf90 ...  بیشتر

مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

کریم حسن پور؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ داود کیانزاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 279-286

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28536

چکیده
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود ...  بیشتر

بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

مریم صفدری شاهرودی؛ عباس پاکدل؛ سید رضا میرایی آشتیانی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 381-390

چکیده
  پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی مربوط به صفات تولیدی، ساختار پستان و تعداد سلول‌های بدنی (somatic cell count) برای گاوهای هلشتاین ایران برآورد گردید. رکوردهای ماهیانه تعداد سلول‌های بدنی (SCC) در ابتدا تبدیل به امتیاز سلول‌های بدنی(SCS) شد و پس از آن سنجه میانگین دوره شیردهی این صفت (LSCS) با تصحیح برای حجم شیر محاسبه گردید. با استفاده از این برآوردها ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی

حسین محمدی؛ مصطفی صادقی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 231-241

چکیده
  در این تحقیق از تعداد 15723، 12108 و ‌5236 رکورد مربوط به صفات وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی گوسفندان زل که در فاصله سال‌های 1373 تا 1388 که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. وراثت‌پذیری مستقیم و مادری صفات رشد با تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران

آیت اله چوکانی؛ محمد دادپسند؛ حمیدرضا میرزایی؛ محمد رکوعی؛ محمدباقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  در این تحقیق از داده‌های مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران که طی سال‌های 1376 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. داده‌ها شامل 213402 رکورد مربوط به دوره‌های شیردهی اول تا چهارم بود. صفات مورد بررسی شامل تولید شیر 305 روز، مقدار چربی، فاصله زایش و سن اولین زایش بود. مولفه‌های واریانس-کوواریانس، ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

سجاد طغیانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ محمد دادپسند

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

معصومه باقری؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، ...  بیشتر