اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

محمدحسین شهیر؛ وریا عندلیبی؛ محمود شیوازاد؛ افشین حیدری نیا؛ امید افسریان

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 337-345

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29341

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف دانه خام کلزا با و بدون افزودن مولتی آنزیم در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 6×2 با 2 سطح آنزیم (با و بدون آنزیم) و 6 سطح دانه خام کلزا (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد) با 432 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی در دو دوره 21-14روزگی و 42-21روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. نتایج ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی

علی عباسی آغوی؛ محمد سالار معینی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24911

چکیده
  در این مطالعه دو آزمایش به منظور تعیین انرژی قابل سوخت و ساز و بررسی اثر ضایعات انجیر (با و بدون آنزیم ناتوزیم پلاس) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در آزمایش اول انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای تعادل نیتروژن به روش جمع آوری کل فضولات با استفاده از خروس های بالغ لگهورن تعیین شد. در آزمایش دوم تاثیر استفاده از 3 سطح ضایعات ...  بیشتر

اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ سعید خلجی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 265-273

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم-P در جیره‌ جوجه‌های گوشتی و تصحیح مواد مغذی آزاد شده به وسیله آنزیم صورت گرفت. برای انجام این آزمایش 96 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها به مدت 42 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو

سید عادل مفتخرزاده؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 143-151

چکیده
  این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد جوجه‌های تغذیه شده با سه مولتی‌آنزیم تجاری حاوی بتاگلوکاناز و زایلاناز در جیره‌های بر پایه گندم و جو با توجه به لحاظ نمودن معادل ارزش تغذیه‌ای (Nutrient matrix value) آنزیم‌ها صورت گرفت. همچنین جیره‌ها با یک جیره بر پایه ذرت مورد مقایسه قرار گرفتند. تعداد 260 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 به 5 تیمار، 4 تکرار ...  بیشتر

بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله

حمید زرقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ حسن عاقل

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 309-321

چکیده
  سه آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی اثر رقم و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت‎وساز ظاهری و حقیقی تریتیکاله و اثر دو نوع مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز ظاهری آن آزمایش انجام شد. در آزمایش اوّل ترکیب شیمیایی و مقدار انرژی قابل سوخت‎وساز حقیقی تصحیح شده برای ازت تریتیکاله با استفاده از خروس‌های بالغ به روش تغذیه اجباری ...  بیشتر

مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی

سمیه شهسواری؛ محمد سالارمعینی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی طراحی گردید. ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME) و تصحیح شده بر اساس ابقای صفر نیتروژن (AMEn) خرما تعیین شد و سپس با استفاده از 240 قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل 3×2 اثرات سطوح مختلف ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ محمد مهدی قاسمی؛ محمود شیوازاد؛ اردشیر شیخ احمدی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  جهت تعیین ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی از تعداد 168 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجارتی راس (308) استفاده شد. این آزمایش با 6 تیمار و یک گروه شاهد، در 4 تکرار و 6 مشاهده (جوجه) در هر تکرار انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل سه سطح هسته خرما (10، 20 و 30 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم ده‌گانه (0 و 5/0 گرم در کیلوگرم)، ...  بیشتر