تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین

بهزاد صدیقی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 235-244

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59028

چکیده
  در این آزمایش تأثیر سه روش خوراک­دهی در چهار تکرار شامل: 1- بدون محدودیت خوراک؛ 2- محدودیت خوراک شش ساعت از 21-7 روزگی و چهار ساعت از 28-21 روزگی؛3- محدودیت خوراک شش ساعت از 14-7 روزگی و چهار ساعت از 21-14 روزگی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت شصت قطعه جوجۀ گوشتی نر سویۀ آرین در طول شش هفته با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی بررسی شد. در ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت

بهزاد صدیقی شیخ حسن؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.57997

چکیده
  در این آزمایش با استفاده از طرح بلوک­های کامل تصادفی تأثیر سه سطح انرژی در چهار تکرار شامل؛ 1-سطح انرژی جیره برابر راهنمای سویۀ آرین، 2-کاهش سطح انرژی جیره به میزان 100 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 150 کیلوکالری در دورۀ رشد و پایانی نسبت به راهنمای سویۀ آرین، 3- کاهش سطح انرژی جیره به میزان 200 کیلوکالری در دورۀ آغازین و 300 کیلوکالری در دورۀ ...  بیشتر

تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ مجتبی حقیقت؛ اعظم یوسفی؛ میلاد منافی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 325-334

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56426

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به آسیت، آزمایشی با استفاده از 136 قطعه جوجه خروس با 2 تیمار و 4 تکرار و 17 جوجه در هر تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 1. جیرۀ دارای 4 درصد روغن سویا (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 112/0) و 2. جیره‌ای با 5/5 درصد روغن طیور (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 201/0) بود. به منظور القای آسیت از بیست‌و‌یکمین ...  بیشتر

مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی

فریبرز خواجعلی؛ فریدون خواجعلی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 355-360

چکیده
  آزمایشی با استفاده از 100 جوجه گوشتی انجام گرفت که طی آن با انجام الکتروکاردیوگرافی در سن 42 روزگی، 15 قطعه جوجه سالم و 15 قطعه جوجه مبتلا به آسیت تحت بالینی شناسایی شد. در همان روز، از این جوجه‌ها خونگیری انجام گرفت. هر دو گروه جوجه سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی به طور جداگانه تا سن 49 روزگی (انتهای آزمایش) نگهداری شدند و سپس تمامی جوجه‌ها ...  بیشتر