نویسنده = محمد دادپسند
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 453-458

10.22059/ijas.2018.262962.653652

مهرنسا جمال پور؛ محمد دادپسند؛ هادی آتشی؛ علی نیازی؛ حامد خراتی کوپایی؛ سید محمد رضا هاشمی


2. برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 531-538

10.22059/ijas.2017.132186.653353

سارا حسنوند جوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ محمد دادپسند


3. اثر تفالۀ سیب سیلوشده با اوره بر عملکرد و ویژگی‏های لاشۀ بره‏ های نژاد قزل

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 81-88

10.22059/ijas.2014.51752

علی صالح بهمن پور؛ علیرضا بیات؛ محمد دادپسند؛ محمد جواد ضمیری


4. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

آیت اله چوکانی؛ محمد دادپسند؛ حمیدرضا میرزایی؛ محمد رکوعی؛ محمدباقر صیاد نژاد


5. اثر طول دوره و فصل پروار بر عملکرد پروار بره های قزل و مهربان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1388

محمد دادپسند؛ جمشید ایزدی فرد


6. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388

سجاد طغیانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ محمد دادپسند