برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

فاطمه محمدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ ارسلان برازنده

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 297-304

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.237238.653542

چکیده
  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از رﻛﻮرد­ﻫﺎی زﻧﺪه­ﻣﺎﻧﻲ شمار 3055 رأس بزغاله، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠۀ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش و اﺻﻼح نژاد بز کرکی راینی واﻗﻊ در شهرستان بافت، گردآوری‌شده ﻃﻲ سال‌های 1386-1372 استفاده شد.داده‌ها ﺑﺎ ﻣﺪل­ﻫﺎی ﺧﻄﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪل­ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮگذاری‌های عامل‌های ﺛﺎﺑﺖ ...  بیشتر

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 337-344

چکیده
  گوسفند کرمانی یکی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان کرمان است که تاکنون از طریق نشانگرهای ریزماهواره ویژه کروموزوم Y مطالعه نشده است. در این پژوهش وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریزماهواره ویژه کروموزوم Y گاوی در گوسفند کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد صد قوچ و 20 میش غیرخویشاوند به طور تصادفی انتخاب و خون‌گیری انجام شد. استخراج ...  بیشتر

مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

محمدرضا محمدآبادی؛ امین شهابی؛ علیرضا نوشری؛ ناهید عسکری؛ امید دیانی؛ امین خضری؛ مرتضی ستایی مختاری؛ محمد سفلایی؛ احمد آیت اللهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 125-131

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت بز سرخ جبالبارز با استفاده از 8 نشانگر ریزماهواره، شامل BM1312، MAF64، ILSTS034، ILSTS059، OraFCB20، IL2RA، LSCV24 و LSCV11 مطالعه شد. نمونه خون از 100 راس بز سرخ جبالبارز از ده گله به صورت تصادفی گرفته شد و تخلیص DNA با استفاده از کیت DIATOM DNA PREP انجام گرفت. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای این جایگاه‌ها انجام گرفت و تمامی هشت جایگاه ...  بیشتر

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

محمد نبی حسنی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسمعیلی زاده؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 323-329

چکیده
  تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی شامل وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی با استفاده از 11923 رکورد وزن بدن در سنین ذکر شده مربوط به 4117 حیوان انجام شد. این حیوانات فرزندان 206 پدر و 1402 مادر بودند. رکوردهای مورد استفاده از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رائینی واقع در شهرستان بافت از استان کرمان و طی 15 سال ...  بیشتر