اثر غلظت‌های بالای مواد معدنی کم‌مصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر

وحید غلامی؛ حمید امانلو؛ داود زحمت کش؛ نیما صادقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 263-273

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.305609.653786

چکیده
  تعداد 263 رأس گاو برگشت به فحلی مکرر (با متوسط تعداد زایش 7/0±9/2 و روزهای شیردهی 58±193) به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارها شامل 1- تیمار شاهد (بدون ماده معدنی سرک)، 2- تیمار حاوی سرک 2244 میلی‌گرم روی (سولفات روی)، 2/295 میلی‌گرم مس (سولفات مس) و 480 میلی‌گرم منگنز (سولفات منگنز)، 3- تیمار حاوی سرک 2244 میلی‌گرم روی آلی (روی-گلایسین)، 2/295 ...  بیشتر

تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین

حمید رضا میرزایی الموتی؛ علی شاپورزاده؛ کامران اکبری پابندی؛ داوود زحمتکش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 599-608

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.204921.653440

چکیده
   این پژوهش برای ارزیابی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین در گله­های تجاری با شمار 2143 گاو هلشتاین انجام شد، گاوها بر پایۀ طول دورۀ خشکی سپری کرده به پنج گروه شامل؛ 45 ≥، 45-51، 52-65، 66-76 و 75 ≤ طبقه­بندی شدند. ثبت تولید شیر و نمونه­برداری از شیر هر گاو دست‌کم تا شش و بیشینه تا دوازده ماه پس از زایش انجام شد. داده­های ...  بیشتر

مقایسۀ مواد مغذی و هزینه‌ -درآمد حاصل از دو روش برداشت علف یونجه (علف خشک و علف سیلوشده)

داود زحمتکش؛ حمید امانلو؛ قادر دشتی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-25

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51745

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نهاده‏های مصرفی، هزینه‏های تولید، ترکیب مواد مغذی، و عملکرد در استحصال علف یونجه به‌صورت خشک و سیلو‌شده بود. بدین منظور اطلاعات تولید علف خشک یونجه از 75 مزرعه در استان زنجان با استفاده از پرسش‏نامه در سال 1391 جمع‏آوری شد. نمونه‏گیری با روش نمونه‏گیری تصادفی سیستماتیک انجام شد. سپس، دو مزرعه به‌منظور ...  بیشتر