قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران

معصومه توکل نیا؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ غلامرضا قربانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.287304.653729

چکیده
  در این پژوهش، برای قیمت‌گذاری شیر یک روش چند مؤلفه‌ای پیشنهاد و با روش فعلی مابه التفاوت جزئی مقایسه شد. برای این منظور از خصوصیات کمّی و کیفی شیر خام و محصولات لبنی، اطلاعات اقتصادی مربوط به قیمت فروش و هزینه تولید محصولات لبنی در سال 1396 استفاده شد. پنیر، خامه، شیرخشک بدون چربی و شیر نوشیدنی بعنوان محصولات مرجع و پر مصرف در نظر گرفته ...  بیشتر

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 409-419

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59796

چکیده
  این پژوهش به­ منظور بررسی میزان رخداد سقط با توجه به تعریف‌های مختلف و تأثیر اقلیم و اندازۀ گله روی این عارضه و همچنین برآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت. در این بررسی از 255781 رکورد زایش مربوط به 88502 رأس گاو که از 16 گلۀ شیری گردآوری­شده در بازة زمانی سال­های 1383 تا 1393، استفاده شد. میزان رخداد سقط و عامل‌های مؤثر بر آن به ترتیب با رویه­های ...  بیشتر

ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

نیما نادری؛ غلامرضا قربانی؛ علی صادقی سفید مزگی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 473-480

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59923

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و جداسازی زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند تولیدشده در ایران و مقایسة آن با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل بود. شمار 39 نمونه از سیزده کارخانة قند و شکر از سراسر کشور گردآوری و بررسی شد. توزیع اندازة ذرات نمونه‌ها با استفاده از غربال پنسیلوانیا ...  بیشتر

تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید

هادی دشتی؛ احمد ریاسی؛ محمدعلی ادریس؛ غلامرضا قربانی؛ حسین امیدی میرزایی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 321-327

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59037

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی فراسنجه‌های مرتبط با عملکرد تولیدمثلی و تغییرپذیری غلظت پروژسترون خون گاوهای شیردۀ پرتولید (2 ±39 کیلوگرم در روز) پس از تلقیح مصنوعی، در دو فصل تابستان و زمستان بود. برای این منظور 270 رأس گاوشیری هلشتاین در سه گاوداری بزرگ انتخاب شدند. خون­گیری از گاوها در روز تلقیح مصنوعی و به فاصلۀ هفت، ده و چهارده روز پس ...  بیشتر

پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

علی جبار زارع؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 271-276

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56421

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده بر ماده‌زایی، نرخ گیرایی و بروز ناهنجاری‌های تولیدمثلی (سخت‌زایی، سقط و مرده‌زایی) در تلیسه‌های هلشتاین بود. بدین منظور اطلاعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفهان بین سال‌های 1386 تا 1392 جمع‌آوری و با استفاده از رویۀ GENMOD نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. ماده‌زایی اسپرم ...  بیشتر

اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

احسان کمالیان؛ تقی قورچی؛ محمد خوروش؛ شهریار کارگر؛ غلامرضا قربانی؛ سعید زره داران؛ مسعود برومند

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 369-377

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29344

چکیده
  به منظور بررسی اثر جایگزینی پساب کارخانه نشاسته با دانه جو، پژوهش حاضر با استفاده از 15 رأس گوساله نر پرواری هلشتاین (وزن اولیه 35 ± 416 کیلوگرم؛ انحراف معیار ± میانگین) در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3 × 3 با دوره‌های 22 روزه ( 16 روز عادت‌دهی و 6 روز نمونه‌گیری) انجام شد. تیمار‌های آزمایشی به ترتیب عبارت بودند از: 1) جیره شاهد (بدون پساب ...  بیشتر

تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل

سید میثم طباطبایی؛ یوسف روزبهان؛ غلامرضا قربانی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 115-123

چکیده
  استفاده از سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل (CNCPS) در تنظیم جیره‏های غذایی برای پرورش گاو شیری در ایران رو به گسترش است. به‌هر حال، فقدان اطلاعات مناسب در مورد ترکیب مواد خوراکی موجود در داخل کشور کاربرد این سیستم را با محدودیت همراه ساخته است. موضوع مطالعه حاضر، ارزیابی پروتئین برخی مواد خوراکی (سبوس گندم، تفاله چغندرقند، کنجاله ...  بیشتر

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه ...  بیشتر