بررسی پاسخ جوجه های گوشتی به استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های حاوی سویای پرچرب اکسترود شده در دماهای گوناگون

محمود رضا حیدری؛ بهروز دستار؛ سید ناصر موسوی؛ رضا میرشکار؛ سید عیداله حسینی؛ مجید عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.338062.653870

چکیده
  چکیده تعداد 1440 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-308 از سن یک تا 42 روزگی در قالب طرح بلوک های‌ کامل تصادفی با هشت تیمار در شش تکرار (30 قطعه در هر تکرار) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌های حاوی صفر (بر پایه کنجاله سویا) و 15 درصد دانه سویای خام، دانه سویای پرچرب اکسترود شده در دمای 90 و 150 درجه سلسیوس با مقادیر صفر و یا 02/0 درصد آنزیم پروتئاز ...  بیشتر

آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار

سید ناصر موسوی؛ علیرضا جعفری اروی؛ عیسی فهیمی؛ رضا طاهرخانی؛ پویا زمانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.287991.653730

چکیده
  تعداد 384 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه شیور در سن 50 هفتگی انتخاب و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل 2×3 شامل دو عامل شکل خوراک (آردی و پلت) و تراکم (3، 4 و 5 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر قفس) برای مدت 10 هفته استفاده شدند. صفات عملکردی مرغ به‌مدت 10 هفته و کیفی تخم‌مرغ در هفته 10 آزمایش اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ...  بیشتر

اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی

سید ناصر موسوی؛ محمود شیوازاد؛ محمد چمنی؛ هوشنگ لطف اللهیان؛ علی اصغر صادقی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 153-160

چکیده
  در روز 16 جوجه‌کشی 400 عدد تخم‌مرغ بارور مرغ مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. در روز 18 جوجه‌کشی به مایع آمنیوتیک هریک از تخم‌مرغ‌های بارور یک میلی‌لیتر از محلول‌های آزمایشی تزریق شد و به گروه شاهد ماده ای تزریق نشد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه ...  بیشتر