مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

2 کارشناس ارشد علوم دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک از رکوردگیری تعداد 495 واحد گاوداری کوچک در 52 روستای شهرستان‌های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. واحدهای گاوداری مورد مطالعه شامل تعداد 441 واحد کوچک (09/89%) و 54 واحد متوسط (91/10%) با ترکیب ژنوتیپی 11 واحد بومی (22/2%)، 327 واحد آمیخته (06/66%) و 157 واحد اصیل (72/31%) بودند. متوسط کل شیر تولیدی و فروخته شده هر واحد به ترتیب 56/30 و 21/22 کیلوگرم (معادل 75/62% کل شیر تولیدی) و تولید شیر روزانه هر راس گاو 30/13 کیلوگرم بود. میانگین کل عملکرد صفات تولیدمثلی به صورت 07/30 ماه برای سن در اولین گوساله‌زائی، 77/15 ماه برای فاصله گوساله‌زائی، 96/335 روز برای طول دوره شیردهی و 99/6% برای تلفات گوساله‌ها تا سن یک سالگی بودند. میانگین خوراک مصرفی روزانه هر راس گاو 85/15 کیلوگرم با نسبت کنسانتره 69/25 درصد برآورد شد. میانگین کل هزینه خوراک روزانه و درآمد حاصل از فروش شیر به ترتیب 35786 و 45765 ریال و نسبت هزینه خوراک به درآمد شیر و نسبت قیمت شیر به هزینه هر واحد خوراک نیز به ترتیب 76/75% و 159% به دست آمد. متوسط تعداد کل گاو در هر واحد 86/5 راس شامل، 21/2 گاو شیرده، 67/2 گاو بالغ و مابقی گوساله‌های نر و ماده بودند. همچنین نسبت گاو شیرده به کل گاوها و کل گله نیز به ترتیب 83/84% و 66/42% برآورد شد. برای اغلب صفات مورد بررسی تنوع قابل ملاحظه‌ای بین فصول، شهرستان و نژادهای مختلف مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Performance of some of Production, Reproductive and Economic Traits of Cattle in Smallholder Dairy Farms in Chaharmohalo Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Vatankhah 1
  • Mehrab Faraji 2
1
2
چکیده [English]

Four hundered and ninety five (495) smallholder dairy farms active in 52 villages of different cities in Chaharmohalo Bakhtiari Province, keeping 1321 lactating within a total of 2811 mature cows (lactating and dry) were used. These herds were taken during winter 2009 to summer 2010 to assess some of the production, reproductive and economic performance traits under smallholder management system. A questionnaire survey was applied to collect retrospective data from the previous year's information, recorded information, direct recordings during the visit of the farms and as well interview with the smallholder farmer. The smallholder dairy farms included 441 small farms (89.09%), and 54 medium size farms (10.91%). From a breed aspect, there were: 11 native breed farms (2.22%), 327 cross bred farms (66.06%), and 157 Holstein breed ones (31.72%). The production performance figures were recorded as 30.56, 22.21 and 13.30 kg for total milk yield on farm, milk sold on farm and daily milk production per cow, respectively. A 62.75% of milk was reported as sold per total milk produced. The overall mean reproductive figures were recorded as 30.07 months for age for the first calving, 15.77 months for calving interval, 335.96 days for average lactation length and 6.99% for calf mortality rate. The mean daily feed consumption per cow was recorded as 15.85 kg, containing 25.69% of concentrate. The mean daily feed expenses and return from sale of milk were 35786 and 45765 rails, respectively. The ratio of feed expenses to income from milk and price of milk to feed ratio were found as 75.76% and 159%, respectively. The average herd size was 5.86 heads, including 2.21 lactating cows, and 2.67 total mature cows while the rest male and female calves. Also, the proportion of lactating cows to total cows and to total herd were estimated as 84.83% and 42.66% respectively. There were significant variations observed among different seasons, city and breed for most of the traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cattle smallholder
  • milk yield
  • reproductive performance