مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 5 گله با 720 رأس بز بومی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم‎های عشایری، روستائی و مزرعه‎ای جهت تعیین ضرایب اقتصادی صفات مورد استفاده قرار گرفت. ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از سه گرایش حداکثر سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد گردید. در گرایش حداکثر سود ضرایب اقتصادی نسبی صفات در سیستم عشایری به صورت 29/15 برای زنده‎مانی بز، 60/5 برای میزان آبستنی، 92/4 برای فراوانی بزغاله‎زائی، 37/2 برای دوقلو زائی، 34/3 برای زنده‎مانی بزغاله تا شیرگیری، 74/2 برای زنده‎مانی بزغاله تا یک سالگی، 00/1 برای وزن بزغاله در حین فروش، 45/5- برای وزن بز و 37/13 برای شیر تولیدی بودند. در سیستم روستایی این ضرایب به ترتیب 30/8، 52/4، 16/4، 21/1، 55/1، 38/1، 00/1، 42/6-، 96/4 و در سیستم مزرعه‎ای به ترتیب 73/1، 13/1، 73/0، 37/0، 53/0، 50/0، 00/1، 77/0- و 16/1 برآورد شدند. ضرایب اقتصادی مطلق با بهبود بازده اقتصادی از سیستم عشایری به مزرعه‎ای افزایش ولی ضرایب اقتصادی نسبی کاهش نشان دادند. ضرایب اقتصادی حاصل شده از هر سه روش اگرچه از نظر مقدار عددی متفاوت بودند، ولی از حیث اهمیت صفات، تقریباً دارای نتیجه یکسانی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Breeding Objectives of Native Black Goat in Different Rearing Systems: 2. A Determination of the Economic Values

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Vatankhah
  • MohammadAli Talebi
  • Mohsen Bagheri
چکیده [English]

In this study, production, reproduction, management and economic parameters deduced from recordings of 5 flocks with 720 heads of native goats during an annual cycle of production in transhumance, village and farming systems were employed to determine the traits' economic values. The economic values of the traits were estimated, using maximizing profit, revenue per cost as well as minimizing cost situations. The relative economic values of traits for transhumance system resulted from maximizing profit situation were 15.29 for survival rate in goat, 5.60 for conception rate, 4.92 for kidding frequency, 2.37 for kidding rate, 3.34 for kid survival rate up to weaning, 2.74 for kid survival rate to yearling, 1.00 for kid live weight at sale, -5.45 for body weight of goat and 13.37 for milk yield. In village system, these values were 8.30, 4.52, 4.16, 1.21, 1.55, 1.38, 1.00, -6.42 and 4.96, respectively. In farming system, these values were estimated as 1.73, 1.13, 0.73, 0.37, 0.53, 0.50, 1.00, -0.77 and 1.16, respectively. The absolute economic values of traits increased with improving economic efficiency from transhumance to farming systems, but the relative economic values decreased. Although, the calculated economic values from all the three situations were different numerically, but from the rank point of view of traits they ended up with apporoximatly similar results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Breeding objective
  • Economic values
  • Native black goat