تأثیر اکسید روی فعال‌شده بر تغییرات سرمی اینترلوکین‌6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس‌1 ‏در مرغ مادر گوشتی

الهام دارسی آرانی؛ مجتبی زاغری؛ مسعود برزگر

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.300805.653777

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر ویژگی­های فیزیکی اکسید روی بر تغییرات سرمی اینترلوکین­6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس­1 در مرغ مادر گوشتی انجام شد. برای انجام این پژوهش از 200 قطعه مرغ مادر سویه راس 308، در سن 54 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. در این پژوهش، دو سطح روی (70 ...  بیشتر