بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی

مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 539-547

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.127812.653336

چکیده
  هدف از این مطالعه توالی­یابی برخی از ژن­های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون شامل: NADH دهیدروژناز با زیرواحدهای 1، 5 و 6، زیرواحد 1 سیتوکرم­اکسیداز C و زیرواحد 6 ATP سنتاز در شتر تک­کوهانه و دوکوهانة ایرانی بود. برای انجام این پژوهش ده و پانزده نمونة خون به ترتیب از شترهای تک­کوهانه و دوکوهانه و به‌طور جداگانه از کشتارگاه ...  بیشتر