ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم‌مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی

پوریا شاه بدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمد حسن نظران

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 121-129

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.250147.653605

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم‌مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به­طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم‌مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی‌گرم آهن، 125 میلی‌گرم مس، 360 میلی‌گرم روی، 5/3 میلی‌گرم کروم، 200 میلی‌گرم ...  بیشتر

ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی

مهدی کاظمی بن چناری؛ مهدی میرزایی؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 589-598

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.215887.653469

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آسیاب ریز ذرت در مقایسه با ورقه کردن با بخار بر میزان عملکرد و برخی متابولیت‌های خونی شمار 130 رأس گاو شیری هلشتاین زایش اول و چند بار زایش کرده (میانگین روزهای شیردهی 34 و تولید شیر 52 لیتر) در قالب طرح چرخشی به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. طول هر دورة آزمایشی 22 روز در نظر گرفته شد (17روز برای عادت­پذیری و 5 روز ...  بیشتر