تأثیر رژیم‌های غذایی فیبری در تولک‌بری اجباری بر فعالیت میکروبی و تخمیر دستگاه گوارش و عملکرد مرغان تخم‌گذار

احسان شهرامی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.141826.653414

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از رژیم­های غذایی غیرفیبری و فیبری در مقایسه با روش رایج گرسنگی بر عملکرد و فعالیت میکروبی و تولید تخمیری دستگاه گوارش مرغان تخم‌گذار تولک برده شده بود. بدین منظور از 180 قطعه مرغ تخم‌گذار تجاری (های­لاین 36W) در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، شش تکرار و شش پرنده در هر تکرار به مدت دوازده روز ...  بیشتر

مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم

امید وثوق شریفی؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوبفر؛ قدرت الله میرزاده؛ فیروز عسکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 309-316

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54344

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جلبک، در پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع 100 قطعه مرغ سویه‌های لاین ...  بیشتر